Bildet viser en oppblomstring av grønnalger som er typisk for overgjødslede kystområdet. Foto: Miljødirektoratet.

Lav risiko for overgjødsling

Problemområder i Norge når det kommer til overgjødsling ligger i hovedsak i indre kyst og fjordområder på Skagerrakskysten, der det ikke er matfiskproduksjon. Det skriver Havforskningsinstituttet i sin risikorapport.

I 2016 ble den tredje OSPAR-vurderingen av faren for overgjødsling av norske kystområder foretatt. Vurderingen gjøres på grunnlag av en totalvurdering av utslipp av næringssalter fra alle norske kilder samt en modellering av effektene av utslippene i kystvannforekomster med ulik vannutskiftning.

– Rapporten viser at problemområdene i hovedsak ligger i indre kyst og fjordområder på Skagerrakskysten, der det ikke er matfiskproduksjon.

Potensielle problemområder er indre deler av store fjorder og mindre terskelfjorder på Vestlandet.

– Fjorder med en terskel grunnere enn 100 meter har bare utskiftning av bunnvannet i enkelte år når de hydrografiske forholdene ligger til rette for det. Når bunnvannet skiftes ut så sjelden blir det naturlig lave oksygenverdier og dårlige forhold for dyra som lever her. Tilførsel av ekstra organisk materiale fra matfiskanlegg kan forverre situasjonen. Slike fjorder har lavere bæreevne for akvakultur og utgjør risikoområder langs norskekysten, heter det i risikorapporten.

Vannutskiftningen i fjorder øker fra sør mot nord, slik at fjorder i sør er i større risiko enn i nord.

– Overvåkning i Rogaland og Hordaland viser meget god og god miljøtilstand, også i områder som har høy produksjon av matfisk. Dette indikerer at det er lav risiko for regional påvirkning i områder med god vannutskiftning, men at mer innestengte områder kan være risikoområder.

 

Publisert: 09.05.2017 , 14.53


Siste saker

X