Ved lokaliteten Sandvik i Sørfjorden har Lerøy nå satt ut ørretsmolt som inngår i et såkalt barnehage-prosjekt, der Lerøy ønsker å skjerme smolten mer før den kommer ut i mer utsatt sjø. Foto: Lerøy Seafood Group.

Lerøy etterspør bedre rammevilkår for vekst

I kvartalsrapporteringen fra Lerøy Seafood Group (LSG) understrekes det at noe må gjøres med dagens rammevilkår for norsk havbruksnæring. - Skal norsk havbruksnæring på 5-10 års sikt beholde sin globale konkurranseevne er det avgjørende at næringen har rammevilkår som legger til rette for vekst, skriver de.

I kvartalsrapporteringen skriver konsernet at  produksjonen av laks og ørret er i en overgangsfase med ekstraordinært høye direkte og indirekte behandlingskostnader samtidig som en har økende kostnader til forebygging.

– I  2017 vil kostnader til forebygging trolig stige, mens kostnader forbundet med behandling er forventet å falle.

– Det er et betydelig potensiale for reduksjon av behandlingskostnader, og konsernet har en klar strategi og ambisjon om å ta ut dette, men er ydmyk for at det fremdeles er vanskelig å tidfeste når dette vil skje, poengterer de.

De skriver at styret og administrasjon i mange år har vært tydelig i  sitt syn om behov for endring  i regulering i Norge.

–  Det er styrets syn at etterspørselsvekst over tid kanskje er den viktigste driver for global konkurranseevne og økt verdiskaping.

 – Vekst er avgjørende

De påpeker at fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende  situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser.

– Skal norsk havbruksnæring på 5-10 års sikt beholde sin globale konkurranseevne er det avgjørende at næringen har rammevilkår som legger til rette for vekst i norsk produksjon. Slike rammevilkår må være tuftet på kunnskap om miljømessig bærekraft og verdiskapning.

For 2017 forventer konsernet i dag et høstet volum av laks og ørret på 180 000  inkludert andel av LSG  sitt volum fra tilknyttede selskaper.

Konsernets høstede volum av laks  og ørret spås betydelig lavere i andre kvartal 2017, sammenlignet med både første kvartal 2017 og andre kvartal 2016.

– Med bakgrunn i redusert volum forventer styret  i dag et resultat, for andre kvartal som er betydelig lavere enn i første kvartal. Samtidig  forventer styret  at resultatet, før virkelig verdijusteringer, for inneværende år blir bedre enn tilsvarende resultat i 2016.

Publisert: 11.05.2017 , 09.11


Siste saker

X