Rognkjeks fra Lerøy. Foto: Andreas Lindhom/NOS.

Lerøy vil utvide sin satsing på rensefisk

Lerøy Seafood Group (LSG) har siden 2014 investert betydelige summer på rognkjeks, og vil produsere åtte millioner lusespisere i 2017. - Vi har også ambisjoner om satsing innenfor avl og genetikk på rognkjeks, opplyser konsernleder for havbruk Stig Nilsen.

Konsernet har gjennom en ti-års periode bygget kunnskap om bruk av villfanget leppefisk som lusespiser i deres anlegg i Midt Norge og på Vestlandet. Selskapet har også gjort en betydelig satsing på rognkjeks de senere årene, og har nå hele 60 personer som skal tilrettelegge for at rensefisken presterer god har det bra på sjølokalitetene i de ulike regionene.

Nilsen sier til kyst.no at de ser gode resultater i sjø, og har stor tro på potensiale til rensefisken.

Samarbeider tett med NOS

– Storsatsing på rensefisk slik vi har gjort, gjør at man systematisk må evaluere det arbeidet man gjør, se tilbake på hva vi har fått til og hva som kan forbedres. Godt rognkjekshold krever en hel annen kompetanse enn den vi har opparbeidet på laks. Vi har jobbet mye med å sikre og forsterke den kompetansen i vår driftsorganisasjon, sier han til kyst.no.

Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group har stor tro på potensiale til rognkjeksen og sier de har satset betydelig de senere årene på rensefisken. Foto: LSG.

Etter et nært samarbeid med rognkjeksprodusenten Norsk Oppdrettservice (NOS) om produksjon og oppfølging på bruk av rognkjeks, kjøpte Lerøy i 2014, 51 prosent av aksjene i selskapet og har siden den gang jobbet tett med Flekkefjord-selskapet.

– I 2015 kjøpte vi også rognkjeksprodusenten Senja Akvakulturservice og vi har siden arbeidet målrettet med å bygge en faglig sterk rensefiskorganisasjon. Samtidig har vi løftet produksjonskapasiteten i konsernet til cirka åtte millioner rognkjeks for utsett på våre lokaliteter i 2017, legger Nilsen til.

Vil etterfylle ved behov

Lerøy-gruppen ønsker å bruke rognkjeks som en aktiv del i lusearbeidet.

– Har man et gitt antall rognkjeks i aktivitet og klarer å holde nivået nede på 0,1 kjønnsmodne hunnlus, men ser at det har en tendens til økning, ønsker vi å ha en situasjon på land, med stor grad av tilgjengelighet som gjør at vi kan etterfylle med rognkjeks ved behov.

De åtte millioner lusespiserne selskapet vil produsere i år skal være på rundt 12-20 gram ved utsett, og produseres på seks anlegg i Norge.

– Vi regionaliserer rognkjeksproduksjonen på land slik vi også har gjort det for matfiskproduksjonen i sjø for å minimere mulighetene for overføring av ulike former for agens mellom våre produksjonsregioner.

Nilsen sier de vil fortsette utbyggingen av egen rensefisk kapasitet, og har ambisjoner om å nå ti millioner rognkjeks innen 2019.

I løpet av sommeren 2017 iverksetter LSG også oppfiskingsteamene i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Midt med til sammen 12 ansatte.

– Disse skal ha i oppdrag å fiske ut rensefisk fra merder som skal sorteres/ slaktes eller gjennomgå en avlusingsoperasjon, sier Nilsen. Les mer om dette arbeidet her.

Les også: Bygger seks nye båter

Avl & genetikk

Han påpeker at selskapet fortsatt baserer produksjonen av rognkjeks på rogn fra villfanget stamfisk, gjennom NOS i sør og Akvaplan Niva i Nord.

– Vi har videre en plan om å etablere ett avl og genetikk samarbeid med Akvaplan Niva, dette er nok noe som vil skje i løpet av 2017, forteller Nilsen.

Hovedfokus for avlsarbeidet vil i første omgang dreie seg om å bygge en mer robust stamme, med god overlevelse og som er effektive lusespisere.

– Det blir viktig å sikre stabilitet og forutsigbarhet i produksjonen på land for å sikre høy grad av leveringspresisjon som oppfyller forventningene og «bestillingen» fra matfiskproduksjonen, sier Nilsen.

Lerøy har også ambisjoner om å bygge ut deres stamfiskavdeling i NOS, Flekkefjord. Men noe mer om dette vil ikke Nilsen si på dette tidspunktet.

God sysselsetting

Rognkjeks «klar for innsats» i en av Lerøys anlegg. Fra dette bildet under vann kan du tydelig se rognkjeksen i aksjon rundt rensefisk-skjulene sine. Foto NOS/skjermdump fra video.

På Lerøys seks produksjonsanlegg på land har selskapet om lag 40 ansatte med kompetanse innen marin biologi, samt spisskompetanse på drift og produksjon av rognkjeks. Lerøy har i dag 10 nøkkelpersoner direkte knyttet til oppfølging av rensefisk i sjø i tillegg til cirka 50 rensefiskansvarlige ved deres sjølokaliteter.

– Ved våre produksjonslokaliteter i sjø er det alltid en rensefiskansvarlig per lokalitet, hvor rensefisk benyttes. I tillegg er NOS (Norsk Oppdrettservice) er inne med faglig oppfølging på våre sjølokaliteter, forteller Nislen.

Oppfordrer til åpenhet

Nilsen sier mangelen på offisiell kunnskap om rensefisken generelt i bransjen gjorde at de tidlig besluttet å bygge en betydelig kompetanse internt på dette fagfeltet.

– Det har vært nødvendig for å sikre at rensefisken blir et godt verktøy for oss i lusekampen. Samtidig som vi gjør det, er det viktig å bevare den åpenheten som næringen har. LSG er en stor organisasjon og har mye kompetanse internt, men vi er ikke ferdig utviklet og næringen samlet, både store og små har behov for mer kunnskap.

Nilsen mener næringen kan lære av hverandre og det tror han er viktig å fortsette med når næringen skal utvikle dette «verktøyet» videre slik havbruksnæringen er blitt bygget i åpent samarbeid mellom næringsaktører, forskning og myndigheter.

– Vi trenger ikke å finne opp «rognkjekskruttet» hver for oss, da roter man bort både tid og penger, konstaterer han.

Les mer om Lerøy Seafood Group sin storsatsing på rognkjeks i Norsk Fiskeoppdrett nr 6/7 som kommer ut i juni.

Publisert: 23.05.2017 , 12.00


Siste saker

X