Henning Beltestad Lerøy Seafood

Lerøy forventer bedring fremover

Lerøys driftsresultat første halvår er nesten redusert til en fjerdedel av hva det var i samme periode i fjor som følge av lave priser. Men nå tror de vinden vil snu.

Driftsresultatet første halvår endte på 241 millioner kroner, mot 886 millioner på samme tid i fjor. Lave priser er forklaringen. Men de lave prisene har også skapt en enorm etterspørsel etter laks, noe som selskapet nå tror de vil nyte godt av utover høsten.

– Det forventes at den sterke veksten i det globale tilbudet av atlantisk laks som vi har opplevd de siste årene, vil avta i løpet av inneværende år. Prisnivået det siste året har bidratt til en meget god utvikling i etterspørselen. God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling. Styret forventer i dag et bedre resultat for andre halvår 2012 enn det konsernet oppnådde i første halvår 2012. Det skriver selskapet i en børsmelding.

 

Andre kvartal

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i andre kvartal år 2012 en omsetning på 2.306 millioner kroner som er på nivå med omsetningen i samme periode i år 2011 da omsetningen var 2.397 millioner.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i andre kvartal år 2012 på 137,7 millioner kroner mot tilsvarende 440,3 millioner kroner i andre kvartal år 2011. Nedgangen i driftsresultatet kommer som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret.

Konsernets underliggende produksjonskostnader har som følge av svært god tilvekst, samt lavere innkjøpspriser på fôr, falt noe gjennom kvartalet. Den gode tilveksten har også resultert i et sesongmessig rekordhøyt slaktevolum. I andre kvartal år 2012 har kontraktspriser ikke avveket vesentlig fra gjeldende spot-priser.

Kontraktsdekningen var på 15 %. Nåværende kontraktsandel er lavere enn hva selskapet anser som normalt, men må sees i lys av den svake prisutviklingen man har sett gjennom de siste kvartalene.

 

Norskott

Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, et lavere resultat i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har derfor gått ned fra 17,7 millioner kroner i andre kvartal år 2011 til 7,5 millioner kroner i andre kvartal år 2012.

 

Resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i andre kvartal år 2012 på 123,4 millioner kroner mot 439,3 millioner kroner i andre kvartal år 2011.

 

Nøkkeltall:

* Høstet 38,4 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (2. kvartal 2011: 33,2)

* Omsetning MNOK 2.306 (2. kvartal 2011: 2.397)

* Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 137,7 (2. kvartal 2011: 440,3)

* Driftsresultat per kg NOK 3,6 (2. kvartal 2011: 13,3)

* Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 123,4 (2. kvartal 2011: 439,3)

* Bransjens spotpris for hel superior laks har gått ned med 24 % sammenlignet med andre kvartal år 2011

* Netto rentebærende gjeld MNOK 2.080 (30.6.2011: 1.528)

* Egenkapitalgrad 51,3 %

 

 

 

1. Halvår år 2012

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i første halvår 2012 en omsetning på 4.470 millioner kroner som er en nedgang fra 4.622 millioner kroner i samme periode i år 2011.

Volumveksten i konsernets salg og produksjon gjør at nedgangen ikke utgjør mer enn 3,3 % til tross for det sterke prisfallet på laks og ørret.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i første halvår 240,8 millioner kroner mot tilsvarende 886,2 millioner kroner i første halvår 2011.

Konsernets driftsmargin før verdijustering av biomasse ble i første halvår i år på 5,4 % mot sammenlignbare 19,2 % i tilsvarende periode i fjor.

Konsernet oppnådde et driftsresultat etter verdijustering av biomasse på 246,2 millioner kroner mot sammenlignbare 391,6 millioner kroner i første halvår 2011.

Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS beløper seg til 5,3 millioner kroner i første halvår 2012 mot -494,5 millioner kroner i første halvår 2011.

 

Inntekt fra tilknyttede selskaper var på totalt 15,0 millioner kroner i første halvår 2012 mot 36,5 millioner kroner i første halvår 2011. Tilsvarende tall før virkelig verdijustering av biomasse var henholdsvis 16,4 millioner kroner og 46,6 millioner kroner. Konsernets netto finansposter utgjorde i første halvår 2012 -44,4 millioner kroner mot -35,5 millioner kroner i første halvår 2011.

Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i første halvår på 212,8 millioner kroner mot tilsvarende 897,3 millioner kroner i første halvår 2011.

Resultatet i første halvår i år tilsvarer et resultat før verdijustering av biomasse på 2,86 kroner per aksje mot tilsvarende 11,35 kroner per aksje i første halvår 2011. Antall utestående aksjer er på 54.577.368 aksjer. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse i første halvår i år ble på 6,8 % mot 26,9 % i samme periode i fjor.

Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 5.677 millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalandel på 51,3 %. Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av første halvår i år er på 2.080 millioner kroner mot tilsvarende 1.528 millioner kroner per 30.6.2011. I perioden er det betalt skatt på 280 millioner, betalt ut utbytte på 382 millioner kroner samt økt netto rentebærende gjeld med 110 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet og konsolideringen av Rode Beheer B.V.

 

 

Publisert: 23.08.2012 , 08.37


Siste saker

X