Lerøylaks, porsjon, aluminiumsbakke, ovnsklar, filet

Lerøys nest beste kvartal

Lerøy seafood oppnådde i Q2 sitt nest beste kvartalsvise driftsresultat i historien.

Nøkkeltall: * Høstet 33,7 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (2. kvartal 2012: 38,4) * Bransjens spotpris for hel superior laks opp med 54 % sammenlignet med andre kvartal 2012 * Omsetning MNOK 2.513 (2. kvartal 2012: 2.306) * Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 462 (2. kvartal 2012: 138) * Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 461 (2. kvartal 2012: 123) * Driftsresultat per kg (før verdijustering av biomasse) NOK 13,7 (2. kvartal 2012: 3,6) * Netto rentebærende gjeld MNOK 2.256 (30.6.2012: 2.080) * Egenkapitalgrad 53 % (30.6.2012: 51 %)

Lerøy Seafood Group oppnådde sin nest beste kvartalsomsetning i selskapets historie på tilsammen 2.513 millioner kroner i andre kvartal 2013. Dette er en økning fra 2.306 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i andre kvartal 2013 ble 462 millioner kroner, mot 138 millioner kroner i andre kvartal 2012, og er konsernets nest beste kvartalsresultat.

– Den viktigste driveren for økningen i omsetning og driftsresultat har vært høyere prisoppnåelse for selskapets hovedprodukt atlantisk laks og ørret. Sammenlignet med andre kvartal 2012 er konsernets høstet volum av laks og ørret ned 12 %, skriver selskapet i en børsmelding.

Konsernets prisoppnåelse på atlantisk laks og ørret i andre kvartal 2013 er betydelig høyere enn i andre kvartal 2012, men økningen er mindre enn økning i spotpriser i samme periode.

I andre kvartal 2013 hadde konsernet en  kontraktsdekning på til sammen 31 %. Kontraktsandelen er innenfor det nivå konsernet anser som normalt.

Høyere kostnad pga fôr

Uttakskostnaden for laks og ørret i andre kvartal 2013 er som tidligere kommunisert høyere enn i første kvartal 2013, og er marginalt opp fra andre kvartal 2012. Kostnadsøkningen er drevet av høyere priser på fôr, men også av lavere gjennomsnittlige slaktevekter. De samme faktorer vil påvirke uttakskostnaden også i andre halvår 2013.

Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har økt fra 7,5 millioner kroner i andre kvartal 2012 til 25,4 millioner kroner i andre kvartal 2013.

Bedre for Norskott

 Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (eier 100 % av Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av god prisoppnåelse et vesentlig høyere resultat i dette kvartalet sammenlignet med samme periode ifjor.

Villa bidro positivt

I andre kvartal 2013 kjøpte Lerøy Seafood Group 47,8 % av aksjene i havbruksselskapet Villa Organic AS. Investeringen er i regnskapet håndtert som et tilknyttet selskap. Selskapet bidro positivt med 10 millioner kroner (Lerøys andel) i kvartalet, hovedsakelig som følge av resultatføring av en av en engangshendelse knyttet til tidligere inngått salgsavtale av konsesjoner på til sammen 35 millioner. Begrenset slaktevolum i kvartalet samt biologiske utfordringer, er hovedårsaker til at underliggende driftsresultat i Villa Organic AS i andre kvartal 2013 var 1 million kroner.

Skatt og finans

Netto finansposter utgjorde -27 millioner kroner i andre kvartal 2013, sammenlignet med -22 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernets resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i andre kvartal 2013 på 461 millioner kroner mot 123 millioner kroner i andre kvartal 2012. Beregnet skattekostnad i kvartalet er 155 millioner kroner sammenlignet med 9 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette gir en inntjening per aksje før biomasse justering på 5,52 kroner i andre kvartal 2013 mot 1,60 kroner i samme periode i fjor. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse var 24,3 % i andre kvartal 2013 mot 7,6 % i andre kvartal 2012.

Salg og produskjon

Virksomhetsområdet «Salg og distribusjon» rapporterer et driftsresultat på 56 millioner kroner og en driftsmargin på 2,5 % i andre kvartal 2013, en økning fra et driftsresultat på 44 millioner kroner og en driftsmargin på 1,9 % i andre kvartal i 2012. Virksomhetsområdet Produksjon har et driftsresultat før biomassejustering på 414 millioner kroner, som er opp fra 100 millioner kroner i samme periode i fjor.

Lave tempreaturer vil gi lavere slaktevolum

Redusert tilvekst i sjø, dels som følge av noe lavere sjøtemperaturer, langs store deler av norskekysten i første halvår 2013 har resultert i lavere slaktevolum og gitt lavere biomasse-vekst i sjø enn ventet. Konsernet estimerer per i dag et høstet volum i 2013 på 150 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret, som er lavere enn tidligere estimat på 154 tusen tonn.

Forventer svakere Q3

– Per i dag forventer styret et svakere resultat i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal inneværende år, men det forventes samtidig et vesentlig bedre resultat i andre halvår 2013 enn det konsernet oppnådde i andre halvår 2012, skriver styret i børsmeldingen. 

Publisert: 22.08.2013 , 08.00


Siste saker

X