Smolt med lakselus. Foto: Espen Bierud/Havforskningsinstituttet

Liten luserisiko fra Nordland og nordover

Den beregnede risikoen for luserelatert dødelighet på villfisk var størst på Vestlandet i 2016. For områdene fra Nordland og nordover, anser Havforskningsinstituttet at risikoen var lav.

– Det generelle inntrykket er at det var økende infestasjon på Vestlandet i forhold til i 2015. I Rogaland var de noe mer lus, mens i Hordaland og Nordhordland var det som tidligere. I Sogn og Møre og Romsdal er det noe mindre estimert økt risiko for lakselusrelatert dødelighet, men denne øker i trøndelagsfylkene. Fra Nordland og nordover er det relativt liten estimert økt risiko

Det skriver Havforskningsinstituttet i sin siste risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

Utslippene våren 2016 var omtrent som i 2015, og med en kraftig økning utover mai i sør og noe senere lenger nord. Utslippene om våren var høyere i Sør- og Midt-Norge i 2016 enn perioden 2012–2014, og omtrent som i 2015.

– Risikovurderingen tyder på at smittepresset i laksens hovedutvandringsperiode var relativt lavt i noen av de undersøkte områdene langs kysten, spesielt helt nord og sør, og høyere i andre deler, spesielt på Vestlandet.

Vurderingen er basert på ruse- og garnfanget sjøørret, data fra tråling og vaktbur, og sammenholdt med utbredelsen av smittepresset estimert ved hjelp av den hydrodynamiske modellen.

Les også: «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017″ publisert

– I 2016 er vurderingene i større grad basert på vurdering av når og hvor smittepresset er høyt, og ikke i like stor grad på observasjonene av lus på sjøørret. De undersøkte lokalitetene er basert på en tilpasset overvåking, og representerer derfor ikke et tilfeldig uttak. Utover sommeren 2016 økte smittepresset betydelig på undersøkelseslokalitetene langs hele norskekysten fra Rogaland til og med Vest-Finnmark.

Sjøørret mer utsatt

Som tidligere estimeres det moderat til høy økt risiko for lakselusrelatert dødelighet fra Vestlandet til vestlige deler av Finnmark for beitende sjøørret og sjørøye.

– Med få unntak vurderes sannsynlighet for økt lakselusrelatert dødelighet på beitende sjøørret til å være fra moderat (10–30 %) til høy (> 30 %) langs hele kysten. Dataene tyder på at en stor del av bestandene av sjøørret og sjørøye i oppdrettsintensive områder har vært negativt påvirket av lakselus i 2016. Unntak er enkelte nasjonale laksefjorder samt kontrollstasjonene i sør og nord.

Publisert: 09.05.2017 , 11.19


Siste saker

X