Prinsipptegning av Akula-konseptet. Illustrasjon: Lovundlaks.

Lovundlaks fikk avslag på Akula

Lovundlaks AS fikk i dag avslag på sin søknad om utviklingstillatelser for Akula-konseptet - et permanent nedsenket merdsystem. Fiskeridirektoratet begrunner avslaget med at det ikke er innovativt nok.

I prosjektbeskrivelsen heter det blant annet:

«Akula konseptnavnet på en permanent nedsenket produksjon av laks med bruk av åpent merdsystem med en luftlomme som skal brukes som kontrollsone og fôringspunkt. Den kombinerte fôr- og luftsonen skal etableres på ønsket dyp og vil ifølge søker gi en vesentlig reduksjon i smittepress, lusepåslag samt risiko for alge- og manetproblemer. Akula prosjektet skal kunne implementeres i dagens lokalitetsstruktur og merdkonsepter. Prosjektet tar dermed utgangspunkt i tradisjonelle merdsystemer med flytekrage, der flytekragen alltid vil være i vannlinjen. Fisken skal holdes permanent på ønsket dyp via et nottak i merden. Dette taket skal kunne heves og senkes med en motorisert løsning. Ved større serviceoperasjoner, eller om det skulle oppstå situasjoner med store driftsutfordringer knyttet til fiskehelse eller teknologi, f.eks. lufttilførsel eller fôrsystemet, kan merden heves. Det er imidlertid et mål i prosjektet at dette gjøres så sjeldent som mulig.»

I sin vurdering skriver Fiskeridirektoratet:

«Det omsøkte prosjektet tar utgangspunkt i kjent merdteknologi med flytekrage, men introduserer enkelte forbedringer og nyhetselementer. Luftlommen, fôringssystemet og tilkomsttunellen er eksempler på dette. Enheten som sørger for luft og utfôring til fisken er den delen av prosjektet som innebærer størst potensiale for innovasjon, men innovasjonshøyden er likevel ikke «betydelig». Samlet vurderer Fiskeridirektoratet at konseptet innbærer enkelte mindre bidrag til å ta næringen videre teknologisk, men at innovasjonen i de forbedringene som prosjektet introduserer også samlet sett er begrenset. Teknologien og konseptet som helhet representerer mer en naturlig videreutvikling av teknologi som allerede er tilgjengelig enn «betydelig innovasjon». Fiskeridirektoratet konkluderer derfor med at vilkåret om «betydelig innovasjon» ikke er oppfylt, jf. laksetildelingsforskriften § 23b.

Vedtak:

«Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet frem til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon» og at prosjektet ikke er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften §§ 22 andre ledd og 23b, første og andre ledd. Søknaden er avslått».

Publisert: 03.11.2017 , 17.01


Siste saker

X