Lusebekjempelse gir resultater

Aktiv lusebekjempelse virker. Det viser data fra lusetellinger på alle landets oppdrettsanlegg som nå gjøres tilgjengelig på Internett. Offentlig tilgjengelige lusedata, er et ledd i arbeidet med bekjempelse av lakselus, sier FHLs fagansvarlige på lus, Knut A. Hjelt til kyst.no.

Etter at en har fått bukt med sjukdomsproblemene i norsk havbruksnæring, har lakselus blitt ei av de gjenstående utfordringene. Det har blitt arbeidet målrettet i flere år blant annet ved hjelp av næringas egen handlingsplan. Denne planen revideres kontinuerlig, og målrettet forskning og presise lusedata er en forutsetning for å kunne optimalisere arbeidet. Lusedataene viser status i øyeblikket og utvikling over tid. Dataene viser også utviklingen i de ulike regionene langs kysten, og utvikling på nasjonalt plan. ? Dette gir oss en utrolig oversikt, sier Hjelt. – Vi har over flere år nå hatt svært god erfaring med såkalte regionvise avlusninger. Med et slike lusedata på plass, har vi et veldig godt verktøy til å iverksette regionale tiltak, dersom det måtte være behov for det, sier Hjelt. Lusedata genererer opplysninger som er nyttige på mange måter. Den enkelte oppdretter kan ha god bruk for å følge med i utviklingen i sin region. Det vil gi innsikt i status på eget anlegg, og mulighet for sammenligning med gjennomsnittet i sitt område. Fiskehelsearbeidet vil også bli styrket gjennom tilgangen til lusedata. Med denne databasen kan veterinærmyndighetene og de enkelte veterinærer vurdere utvikling og tiltak i form av behandling. ? Den enkelte veterinær kan bruke dataene til å vurdere lusesituasjonen på en lokalitet sammenlignet med eget fylke og resten av landet. På sidene www.fiskeoppdrett.no/lusedata finnes også en oversikt over pågående forskningsprosjekter på området lakselus. – Målet er at dette kan bli et sted for å oppdatere seg på ny kunnskap, og samtidig danne grunnlag for nyttige innspill fra næringsaktører til forsker, sier forskningskoordinator i FHL havbruk, Kjell Maroni. Lusedata er et samarbeid mellom FHL havbruk, Statens Dyrehelsetilsyn, Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. Data om forekomst av lus på laksefisk har tidligere blitt rapportert til Statens Dyrehelsetilsyn. Dyrehelsetilsynet er svært positive til at dataene blir gjort tilgjengelige for næringsaktører og forskere på denne måten. Lusetallene skriver seg fra Havbruksdata. Havbruksdata er et system for elektronisk informasjonsutveksling i havbruksnæringa, og representerer en forenkling av rapporteringen til det offentlige. Næringsaktørene er pålagt å rapportere lusestatus, så tallene baserer seg på 100 prosent av næringsaktørene. Rapportene gjøres månedlig.

Publisert: 27.11.2003 , 10.15


Siste saker

X