Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog i Vesterålen fiskehelsetjeneste og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.

– Man må begynne å jobbe sørfra for å redusere smitten

PD er en sykdom som vi kan klare å bekjempe nord for PD-grensa og begrense sør for PD-grensa og vi bør da gjøre dette, men det er viktig at forskriften utformes slik at man oppnår formålet. Slik forskriften er foreslått utformet så mener vi i Tekna Havbruk og Fiskehelse at man kun setter en liten brems på spredningen nordover, samt mister kontroll på spredning av SAV 2 sørover, sier Tekna i sin høringsuttalelsen til PD forskriften.

Innspillet til Tekna er gjengitt i sin helhet under.  

Langsiktig ambisjon bør være å fjerne SAV 2 fra Sør-Trøndelag og da må man begynne å jobbe sørfra for å redusere smitten. Blant annet derfor mener vi også at opprettelse av buffersone nord om PD-sonen vil virke mot forskriftens hensikt.

En av de største utfordringene med dagens PD-bekjempelse er manglende kompensasjonsordning i overvåkningssonen. Næringen må innse hvilken trussel PD faktisk har for eksporten og de fiskevelferdsmessige utfordringene sykdommen innebærer og ta ansvar for at en slik ordning kommer på plass. Slik det har fungert frem til i dag så har kortvarige økonomiske hensyn fått komme først i PD-bekjempelsen, noe vi mener er grunnleggende feil av hensyn til fiskevelferden. PD er faktisk i dag en av få sykdommer som vi har reell mulighet til å hindre spredningen av, samt redusere forekomsten i endemiske områder siden SAV så langt ikke ser ut til å ha et reservoar utenom fiskeoppdrett. En virkningsfull PD-bekjempelse vil være et viktig, positivt bidrag for næringens fremtid. Kortsiktige perspektiver må det nå bli en slutt på.

Vi mener at Buholmsråsa/Skjemta i Flatanger må fortsatt stå som PD-grense. En buffersone vil etter vår mening kun innebære en liten utsettelse av videre spredning og er ikke en strategi vi støtter. Forslaget om at infisert fisk som ikke har PD-relatert dødelighet skal kunne få stå i en buffersone, taler mot sin hensikt da det er godt dokumentert at virusutskillelsen er høyest før klinikk og dødelighet oppstår. Dette er et paradoks med tanke på å skulle hindre smittespredning basert på bruk av dødelighet som indikator på om det er smittefare eller ikke. Når man har kommet til det stadiet at fisken dør av PD, har smittepresset til omgivelsen vart i lengre tid allerede.  Etter at Hustadvika ble opphevet som PD grense for SAV 2 i 2012 gikk det forholdsvis kort tid før tilnærmet hele Sør-Trøndelag var nedsmittet. Selv med «stamping out» strategi ved PD påvisning i Finnmark var det også der tendenser til lokale epidemier med PD.

I stedet for buffersone mener vi man må satse på branngater uten fisk og gjøre denne så robust som mulig og regulere alt som går over denne. I forskriften legges det i hovedsak opp til å ikke skille på SAV 2 og 3, men vi mener fortsatt at det er veldig viktig å skille på disse subtypene fordi vi ikke vet hva en blanding av disse to vil føre til på sikt. En økning i antall påvisninger øker sjansen for mutasjoner, også til mer virulente former. Derfor ønsker vi opprettelse av tre soner, endemisk SAV 3, endemisk SAV 2 og overvåkningssone med branngate ved Skjemta og Stadt. Alle PD-påvisninger skal subtypes og SAV 2-positiv fisk bør slaktes ut fra Stadt og sørover samt i overvåkningssonen nord om Skjemta og utslakting av SAV 3-positiv fisk fra Stadt og nordover.

Flytting av smittet fisk er også smittemessig en dårlig strategi og innebærer etter vår mening altfor stor risiko for spredning og etablering av smitte. Slik det er i dag så tar håndteringsprosessen fra bekreftet mistanke veldig lang tid. Derfor er det nødvendig at man i overvåkningssonen har helt klare regler å forholde seg til for å unngå lang aksjonstid og ulik forvaltning.  Tidsaspektet er avgjørende for å redusere smitterisikoen til et minimum. Kompensasjonsordning er etter vår mening et mer viktig og riktig tiltak i tilfellene av påvisning i overvåkningssonen. Siden målet er å begrense og hindre PD-smitten så bør det heller ikke være mulighet for å la smittet fisk stå frem til slakt i Nord-Trøndelag, her bør det være stamping out.

Krav til screening mener vi må stå i stil til handlingsrommet. Dette innebærer da at det må være gode rutiner for screening i overvåkningssone, men at det sannsynligvis er godt nok å videreføre kravene til screening som nå er i endemisk SAV 2-område, og da også i endemisk område for SAV 3. Det vil si pålegg om månedlig screening frem til positiv prøve og deretter forbud om flytting av fisk, bruk av ventemerd osv.

Med hensyn til vaksinering så mener vi at dette kan være et viktig hjelpemiddel oppstrøms for PD-sonen samt i PD-sonen. Vi ønsker at det er mulighet for pålegg om vaksinering mot PD når dette vurderes som faglig tilrådelig.

Publisert: 02.06.2017 , 16.24


Siste saker

X