Utblanding av Alpha Max. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Nodland.

Mener Mattilsynet treffer ulovlige vedtak

Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård i Arntzen deBesche Advokatfirma AS, mener Mattilsynet treffer ulovlige vedtak gjennom deres legemiddelkampanje.

Veterinær Solveig Nygaard i Fomas har skrevet et åpent brev til Mattilsynet hvor hun fastslår at Mattilsynets pågående tilsynskampanje vedrørende legemiddelbruk i oppdrettsnæringen ikke er faglig fundert. Som advokater vil vi gjerne tilføye at kampanjen heller ikke er juridisk fundert.

Ulovlige og ugyldige vedtak

Ida Espolin Johnson, partner i Arntzen deBesche Advokatfirma AS mener Mattilsynets legemiddelkampanje ikke er juridisk fundert. Foto: Arntzen deBesche Advokatfirma.

Vi er blitt kontaktet i anledning kampanjen, og har dermed fått innsyn i noen av de vedtak som er truffet. En gjenganger er at Mattilsynet etter tilsyn med en enkelt veterinær eller fiskehelsebiolog, treffer enkeltvedtak med pålegg om at de må stanse å forskrive medikamenter i kombinasjon eller i behandlingsregimer som avviker fra produsentenes produktbeskrivelser, inntil de kan fremlegge vitenskapelig dokumentasjon eller etterprøvbare og kontrollerte forsøk som dokumenterer at dette er forsvarlig med hensyn til miljø, mattrygghet, resistens og fiskevelferd.

Mattilsynet viser til lov om dyrehelsepersonell § 23 som hjemmel for vedtakene, men denne bestemmelsen gir ikke hjemmel for å treffe vedtak med pålegg. Vedtakene er derfor ulovlige, og ugyldige. Vi har heller ikke funnet noen andre rettsregler som gir Mattilsynet hjemmel for å treffe slike enkeltvedtak.

Urimelig forskjellsbehandling

Bjørn Sørgård, partner i Arntzen deBesche Advokatfirma AS. Foto: Arntzen deBesche Advokatfirma.

I tillegg innebærer disse vedtakene urimelig og usaklig forskjellsbehandling ved at de rammer de veterinærer og fiskehelsebiologer som har hatt tilsyn, mens alle andre veterinærer og fiskehelsebiologer fortsatt kan forskrive medikamenter i kombinasjon og med avvikende doseringer. Dette er ikke bare tilfeldig og urimelig myndighetsutøvelse. Det er også formålsløst. Verken miljø, mattrygghet, fiskevelferd eller resistenssituasjonen vil bli påvirket av at noen få enkeltpersoner får forbud mot å forskrive gitte behandlingsregimer. Dersom dette skal ha effekt må forbudet gjelde generelt. Det må da nedlegges gjennom lov eller forskrift, og ikke ved enkeltvedtak mot mer eller mindre tilfeldig utvalgte veterinærer og fiskehelsebiologer.

Det er også en rekke andre juridisk uholdbare sider ved kampanjen og de vedtak som treffes. Blant annet har Mattilsynet tilsynelatende ikke forstått hva som ligger i den frie forskrivningsrett, og går nå langt å innskrenke denne for enkelte veterinærer og fiskehelsebiologer, uten at vi kan se noe juridisk grunnlag for dette.

– Urovekkende

Det er urovekkende at Mattilsynet treffer så inngripende og personlig belastende vedtak overfor enkeltpersoner uten klar hjemmel og uten faglig fundament. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje likevel at Mattilsynet begrunner vedtakene i at bruk av badebehandlingsmidler mot lakselus i kombinasjon kan være farlige for miljø, mattrygghet, fiskevelferd og resistens. Mattilsynet har vært godt kjent med denne behandlingsmetoden og dens utbredelse siden 2009. Hvis Mattilsynet virkelig mener at kombinasjonsbehandlinger ikke er forsvarlig av hensyn til miljø og mattrygghet er det oppsiktsvekkende at de venter til 2016 med å reagere, og at de da gjør det på en måte som verken er lovlig, faglig fundert eller særlig effektiv.

Publisert: 22.05.2017 , 11.32


Siste saker

X