Havforskningsrapporten for 2012

Menneskelig aktivitet påvirker livet i havet

Havforskningsrapporten for 2012 kom i går. En rød tråd i årets rapport er hvordan menneskelige aktiviteter påvirker livet i havet. Effektene av utslipp fra oppdrettsmerder på havbunnen er en av dem.

– Effektene av utslipp fra oppdrettsmerder på havbunnen, hvordan slam fra gruvedrift virker på plankton og torsk og fiskeriene i et evolusjonsperspektiv er blant temaene som blir grundig presentert, skriver Havforskninsginstituttet i en sak på sine hjemmesider.

– Norske havområder, og kanskje i særlig grad kystsonen, er under økende press fra ulike næringer og interesser. Det gjenspeiles også i aktiviteten på Havforskningsinstituttet, som skal gi råd som sikrer Norge reine og rike hav både i dag og i fremtiden, skriver de videre.

Les hele rapporten her

Akvakultur – Ved Havforskningsinstituttet gjør vi omfattende forskning for å finne mulige løsninger på problemene som akvakulturnæringen har med rømming og lakselus. I akvakulturdelen presenterer vi noen av resultatene fra dette arbeidet, blant annet om mulig bruk av steril oppdrettslaks og kartlegging av lakselusens arvestoff. Økologiske effekter av havbruk er et annet viktig forskningsområde. I rapporten kan du blant annet lese at fiskeoppdrett ikke har ført til regional overgjødsling på Vestlandet og om hvordan utslipp fra oppdrettsmerdene påvirker bunnen. Dyrevelferd innen akvakultur er et område som de siste årene har fått større fokus, og i år har vi flere artikler om dette temaet.

Kyst og hav – I kystdelen i Havforskningsrapporten 2012 gjør vi grundig rede for hvorfor instituttet er kritisk til store gruvedeponi i norske fjorder. Konsekvensene av oljeutslipp i viktige gyteområder er et annet scenario vi må ta stilling til. I verste fall kan et slikt utslipp få store økologiske og økonomiske konsekvenser. Før vi vet mer om hvor kjerneområdene for gyting befinner seg og hvordan egg og fiskelarver påvirkes av olje, borekaks og andre forurensningskilder, anbefaler instituttet at føre-var-prinsippet blir fulgt ved petroleumsvirksomhet i disse områdene. Les mer om dette forskningsfeltet i havkapitlet, som også inneholder interessante artikler om blant annet radioaktiv stråling, forskningsaktivitet i polområdene og fiskeriindusert evolusjon; hvordan hard beskatning kan føre til tidlig kjønnsmodning hos fisk.

De marine ressursene Siste del av rapporten inneholder oppdatert kunnskap og nøkkeltall om de kommersielle fiskebestandene og noen av de lite utnyttede ressursene langs kysten og i havet. De ulike artene/bestandene er ordnet alfabetisk. Ny på listen er pigghå, en haiart som tidligere var ettertraktet for leveroljen og fiskekjøttet Norge innførte forbud mot direktefiske av pigghå i 2007, men små mengder fanges fremdeles som bifangst.

Publisert: 30.03.2012 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X