Kart over Barentshavet

Millitær hemmeligstempling hindrer verdiskapning i oppdrett

Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at Forsvarets gradering av dybdedata i sjøkart utgjør et sterkt hinder for digital verdiskaping.

Detaljerte kart er en forutsetning for lønnsom og bærekraftig forvaltning av de marine kystressursene. Dette går fram av Fiskeridirektørens høringssvar til NOU 2013:2 – Hindre for digital verdiskaping, skriver Fiskeridirektoratet i pressemeldingen.

Statens kartverk har i dag gode og detaljerte dybdedata i mange sjøområder, og får stadig nye data med høyere kvalitet. Disse kan blant annet nyttes til å lage terrengmodeller for fremstilling av sjøkart.

Gradert materiale Forsvaret har imidlertid lagt begrensninger på dybdedata innenfor 12 nautiske mil (territorialgrensen) ved at områdene innenfor som har tettere oppløsning enn 50 meter mellom dybdemålingene, er definert av Forsvaret som gradert materiale.

-Detaljerte dybdedata er et viktig virkemiddel for en fornuftig bruk av kystsonen, skriver Fiskeridirektøren i pressemeldingen, og viser til en rekke områder hvor dybdedata er særlig viktige:

Akvakulturvirksomhet

  • Best mulig lokalisering for effektiv drift og minst mulig påvirkning av miljøet rundt.
  • Legge til rette for at kystens reelle produksjonskapasitet kan utnyttes.
  • Trygg forankring av akvakulturanlegg for å sikre trygg ferdsel og forhindre rømming av fisk.
  • Utgangspunkt for utvikling av strømmodeller som kan bidra til kunnskap om spredning av fiskesykdom mellom oppdrettsfisk og villfisk og mellom oppdrettsfisk.

Fiskeri – og marine ressurser

  • Utgangspunkt for å lage terrengmodeller med bedre oppløsning og kvalitet for å kartlegge og modellere utbredelse av fisk og planter.
  • Skape grunnlag for mer presis plassering av redskap for å effektivisere fiskeriet.
  • Skape grunnlag for å minimere påvirkningen på sårbar bunn ved at redskap plasseres slik at kontakt unngås eller minimeres gjennom valg av for eksempel lettere redskap.

Kystsoneplanlegging

  • Grunnlag for å få mer kunnskap om det marine miljøet samt bidra til en kunnskapsbasert avveining mellom konkurrerende bruk av kysten.
  • Forutsetning for utvikling av kartbaserte beslutningsverktøy som kan nyttes til arealavveininger og for eksempel lokalisering av akvakulturanlegg som kan bidra til økonomisk vekst og samtidig være bærekraftig.

Beredskap og krisehåndtering i kystsonen

  • Bidra til gode drivbaneberegninger og strømmodeller for å håndtere oljeutslipp, manetinvasjoner, skadelige algeoppblomstringer, atomulykker (fra for eksempel russiske atomubåter).

Publisert: 24.04.2013 , 14.36


Siste saker

X