Mistanke om ILA i Hammerfest kommune

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 8. juni om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Tinnlandet. Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Det er planlagt rask utslakting av fisken.

Oppretter kontrollområde

Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved Tinnlandet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger for antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Publisert: 13.06.2017 , 15.46


Siste saker

X