Aqualine merd

Mistenker ikke urapportert rømming i Salangen

De siste månedene har det vært antydet en større rømming fra et oppdrettsanlegg i Salangen, men Fiskeridirektoratet har per i dag ingen mistanke om at det har vært urapportert rømming i Salangen.
 – Fiskeridirektoratet per i dag ingen mistanke om at det har vært en urapportert rømmingshendelse i Salangen, sier Hareide. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

– NINA (Norsk institutt for naturforskning) har analysert skjell fra oppdrettslaksen som ble fisket i Salangselva frem til og med 6. september. På bakgrunn av resultatene har Fiskeridirektoratet per i dag ingen mistanke om at det har vært en urapportert rømmingshendelse i Salangen, sier Henrik Hareide, som er leder for Fiskeridirektoratets tilsynsseksjon.

Les også: – Fører en håpløs kamp mot oppdrettslaksen

Ikke ensbetydende med rømming

Analysen fra NINA viser at det gjennom sjøørretsesongen ble fanget 23 oppdrettslaks i Salangselva. Dette kan være alvorlig for den sårbare laksebestanden i elva.

– Men fangst av rømt oppdrettslaks i elvene om høsten er normalt ikke en indikasjon på en urapportert rømmingshendelse. Dette er gjerne fisk med forskjellig opphav, og ofte med rømmingstidspunkt langt tilbake i tid, forklarer Hareide.

De 23 oppdrettslaksene som er fanget i Salangselva varierer mye i størrelse, kondisjonsfaktor, alder og fangsttidspunkt. Fisken ble fanget over en periode på nesten to måneder, og er jevnt fordelt i størrelse fra ett til ti kilo.

– Alt dette sannsynliggjør at fisken ikke har felles opphav, og uansett ikke kan stamme fra én enkelt rømmingshendelse, understreker Hareide.

Fiskeridirektoratet og havbruksnæringen legger ned en stor innsats hver dag for å sikre at oppdrett av laks ikke skal utgjøre en trussel for villaksen. Likevel kan det fremdeles skje rømmingshendelser, og Fiskeridirektoratet er svært opptatt av at oppdrettsselskapene etterlever plikten til å melde fra om rømming eller mistanke om rømming.

Trenger umiddelbar varsling

Ved fangst av større antall fisk av lik karakter over en kort tidsperiode, og uten at den kan knyttes til én kjent rømmingshendelse, iverksetter Fiskeridirektoratet innsamling av biologisk prøvemateriale med tanke på sporing ved hjelp av genetiske metoder.

Fiskeridirektoratet er gjennom media kjent med at det fremdels rapporteres om fangst av rømt oppdrettslaks i Salangselva.

– Vi har ikke fått konkrete meldinger om mengde eller karakteristika ved denne fisken, og kan derfor heller ikke vurdere om situasjonen faktisk er endret etter fangstene som er inkludert i rapporten fra NINA, sier Hareide.

Det kreves et større antall fisk for prøvetaking, og sannsynlige kilder å teste dem opp mot. For å komme raskt i gang med dette arbeidet er det viktig at vi umiddelbart blir varslet, dersom det gjennom en kort tidsperiode blir fanget oppdrettslaks som indikerer at det har skjedd en rømmingshendelse. En bør imidlertid overlate mistanker og undersøkelser om opphavet til den rømte fisken til Fiskeridirektoratet.

Les også: Oppdrettslaks påvist i Salangen

Les også: Kommentar: Ulven i Salangen

 

Publisert: 04.10.2013 , 12.29


Siste saker

X