Ned med saksbehandlingstiden

Fiskeridirektoratet region Trøndelag har nå sluttbehandlet alle oppdrettsøknadene som var klare 1. april 2003. Arbeidet er en del av et prosjekt der regionkontoret har fått myndighet til å klarere lokaliteter for oppdrett utover oppdrettsloven.

? Region Trøndelag fikk i 2001 midler til å starte opp et treårig forsøksprosjekt, der hensikten er å få ned saksbehandlingstiden på søknader om nye lokaliteter til oppdrett. I tillegg er et av hovedmålene å få til bedre samordning og utnyttelse av offentlige ressurser, sier Ingunn Høyvik ved regionkontoret i Trøndelag. Første delmål var å behandle alle gamle søknader som stammet fra flere år tilbake. ? Vi satte oss som mål at de søknadene som var komplette per 1. april 2003, skulle ferdigbehandles innen 1. oktober 2003. Med komplett søknad menes at alle nødvendige dokumenter lå ved, og at Fiskeridirektoratet hadde mottatt kommunal behandling. Det viste seg å gjelde rundt 250 søknader, sier Høyvik. 235 søknader, fordelt på omtrent 125 lokaliteter er behandlet. Det er gitt 220 tillatelser og 15 avslag. ? Av ulike grunner var det noen søknader vi ikke fikk sluttbehandlet innen fristen. Åtte søknader ligger innenfor områder som er foreslått vernet i marin verneplan. Her venter vi på svar fra Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet. I noen tilfeller mangler vi firmaattest eller liknende fra søker. I tillegg har vi noen søknader der kommunale havnestyrer skal gi tillatelse etter havne- og farvannsloven. Totalt gjelder detter 25 søknader, som altså ikke var komplette likevel, sier Høyvik. Regionkontoret har også behandlet en del av de søknadene som har kommet inn eller blitt komplette etter 1. april 2003. Neste delmål i er å få gjennomsnittlig behandlingstid for de sakene som er komplette og har vært til kommunal behandling, ned i tre måneder innen 1. april 2004 sier Høyvik til fiskets gang-nyheter.

Publisert: 08.10.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X