John Binde

NRS kuttet produksjonskosten med tre kroner

Fall i både bunnlinje og topplinje til tross: Markant økning i slaktevolum og lavere produksjonskost ga Norway Royal Salmon et driftsresultat før verdijustering på 10,4 millioner kroner i første kvartal.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag EBIT før verdijustering for første kvartal 2012 på 10,4 millioner kroner. Til tross for 35 % lavere markedspriser økte EBIT med 2,9 millioner kroner mot tilsvarende kvartal i fjor som følge av lavere produksjonskostnader og høyere slaktet volum. En positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet på 50 millioner kroner har ytterligere forsterket konsernets finansielle fleksibilitet.

Emisjon har gitt økt fleksibilitet

Norway Royal Salmons driftsinntekter falt 18 millioner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Driftsinntekter var på 381 millioner kroner i første kvartal 2012 sammenlignet med 409 millioner kroner i samme kvartal i 2011. Nedgangen skyldes det vesentlig lavere prisnivået for laks. Resultatandel fra tilknyttede selskaper var 6,2 millioner kroner i kvartalet mot 2,9 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto rentebærende gjeld er i løpet av første kvartal redusert med MNOK 76 til MNOK 456. Positiv kontantstrøm fra drift på MNOK 50, samt emisjon og salg av egne aksjer på MNOK 42 i kvartalet er årsaken til dette. Egenkapitalen er ved utgangen av kvartalet økt til MNOK 582 som gir en EK-andel på 41,1 %.  I forbindelse med den gjennomførte emisjonen i første kvartal har konsernets bankfasiliteter økt med MNOK 42 som ytterligere har styrket NRS sin finansielle fleksibilitet.

Kuttet produksjonskostnadene med tre kroner kiloen

Oppdrettsvirksomheten har ytterligere forbedret driften og redusert produksjonskostnadene i første kvartal. Den biologisk statusen i selskapet omtales som god. Oppdrettsvirksomheten oppnådde en EBIT før verdijustering i første kvartal 2012 på MNOK 11,0 mot MNOK 12,3 tilsvarende kvartal året før. EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering ble NOK 2,41 i første kvartal 2012 mot NOK 11,90 i tilsvarende kvartal i fjor.

Produksjonskostnaden er NOK 2,89 lavere pr kilo enn første kvartal i 2011. Oppnådd salgspris i kvartalet var NOK 12,37 lavere pr kilo enn samme kvartal i fjor og forklarer reduksjonen i EBIT-margin. EBIT pr kilo for Region Nord og Region Sør ble henholdsvis NOK 2,59 og NOK 0,58.

I region nord var produksjonskosten ned 0,29 kroner i forhold til fjerde kvartal 2011. I løpet av siste året er det samme tallet ned 3,07 kroner, og ligger nå på 22,24 kr/kg.

 I region sør lå produksjonskosten på 25,20 kr/kg, samme som i kvartalet i forveien.  

Øker slaktevolumene med 20 prosent

Det ble slaktet et volum på 4.543 tonn sløyd vekt i kvartalet mot 1.035 tonn sløyd vekt i samme periode forrige år. Estimert slaktekvantum for 2012 er 22.500 tonn som er en økning på 20 % sammenlignet med 2011. For 2013 forventes en ytterligere økning på 24 % til 28.000 tonn.

Salgsvirksomheten oppnådde en EBIT før virkelig verdijustering på MNOK 3,7 i første kvartal 2012 mot MNOK 2,3 i samme kvartal året før. Marginutviklingen ble krevende i kvartalet. EBIT pr. kg før virkelig verdijustering ble NOK 0,29 i første kvartal 2012 mot NOK 0,24 i tilsvarende kvartal forrige år. Omsatt kvantum i kvartalet er 12.817 tonn oppdrettsfisk som er en økning på 35 % fra samme kvartal i 2011.

– NRS har forsterket sin posisjon i de største vekstmarkedene i kvartalet. Salgsvirksomheten forventes å ha god tilgang på laks fremover og marginene forventes å forbedres for resten av året i forhold til oppnådd i første kvartal 2012, heter det i pressemeldingen.

Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv ettersom markedet har vært i stand til å absorbere en rekordhøy volumvekst. Videre forventes det at veksten i det globale tilbudet av laks begrenses mot slutten av året. En viktig forutsetning for det positive markedssynet er at eksporten mot det russiske markedet får utvikle seg normalt uten uforutsette handelshindringer.

NRS Q1

Publisert: 16.05.2012 , 08.10


Siste saker

X