laksemerd

– Ønsker endringer i produksjons-vilkårene

Fylkesrådet i Nordland vil at oppdretterne i fylket skal få en MTB på samme nivå som Troms og Finnmark. I tillegg ønsker de at konsesjonene for ørret skal fristilles fra laksen.

Fylkesråd for næring i Nordland Arve Knutsen går for store endringer av produksjonsvilkårene for oppdrettsselskapene. Saken er presentert i forbindelse med at fylkesrådet har lagt fram sitt forslag til sak om havbrukspolitikk for Nordland og rammebetingelser for norsk havbruksnæring. Saken skal behandles av fylkestinget i juni

Likebehandling i nord

Et av punktene i saken er altså at rådet ønsker at Nordland skal behandles likt med Troms og Finnmark, når det gjelder hvor mye fisk oppdrettsfisk (laks og sjøørret) som kan være i produksjon. I de to nordligste fylkene er såkalt ”maksimal tillatt biomasse” (MTB) satt til 945 tonn, mens det i Nordland bare er 780 tonn.

Frikopling

I sitt forslag ber fylkesrådet også om at konsesjonene for regnbueørret frikoples fra laksekonsesjonene. Dette kan føre til en økt satsing på oppdrett av regnbueørret, da en slik frikopling betyr at produksjon av regnbueørret ikke vil gå ut over oppdretternes laksekonsesjoner.

Nytt forvaltningssystem

Fylkesrådet ønsker på lengre sikt et nytt forvaltningssystem for oppdrettsnæringen, der staten ikke lenger skal være markedsregulator. I dag er det staten som fastsetter MTB. Fylkesrådet foreslår at det offentlige i fremtiden bare skal konsentrere seg om miljø og fiskevelferd, og at næringa selv skal tilpasse produksjonen til markedet.

Kystsoneplaner

– Fortsatt vekst i havbruksnæringen vil langt på vei avhenge av kommunenes tilrettelegging for slik aktivitet. Rådet mener derfor at økt kunnskap om kystsoneforvaltning og stimulering av helhetlig kystsoneplanlegging, blir viktig. Gjerne på tvers av kommunegrenser i form av interkommunale planer. Vi forventer at en arealavgift til kommunene i stedet for eiendomsskatt vil stimulere til dette arbeidet, sier Arve Knutsen.

 

Publisert: 22.05.2012 , 07.00


Siste saker

X