Illustrasjonsbilde av oppdrettsanlegg. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

NSL vil pålegge PD-vaksinering

Ett av bekjempelesestiltakene NSL foreslår i sitt høringsinnspill til Mattilsynet for den nye PD-forskriften, er at oppdrettere i sør må pålegges PD-vaksinering.

De skriver de er enige i målene som Mattilsynet har satt for kampen mot PD, som er å hindre spredning av sykdom nordover og sørover fra PD-sonen, samt begrense konsekvensene av sykdom i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen er fri for sykdom.

– Vi mener imidlertid at den nye forskriften også bør inneholde et overordnet strategisk mål om å fjerne PD helt, skriver de.

De er klare på at man må redusere den geografiske utbredelsen av sykdommen gjennom smitteforebyggende arbeid.

– Vi deler Mattilsynets bekymringer både hva gjelder fiskevelferd, bedriftsøkonomi og markedsadgang. Som en framtidsrettet næring, kan vi ikke være bekjent av at havbruksnæringen i en større og større del av landet baserer sin virksomhet på klinisk syk fisk.

– Vil bekjempe

De er av den klare oppfatning at man skal bekjempe PD, og at man må være restriktive med å lempe på regelverket som er i dag for bekjempelse av sykdommen.

– NSL motsetter seg derfor en generell utvidelse av den tillate geografiske utbredelsen av sykdommen, da dette kun vil bidra til økt smittepress og en degradering av våre muligheter til å bekjempe sykdommen i et langsiktig perspektiv.

Ny strategi

De ønsker en ny strategi der man starter bekjempelsen i sør og beveger seg nordover, inntil man får kontroll.

– Dette må gjennomføres ved at man i de endemiske sonene iverksetter tiltak som skal redusere smittefaren og derav bedre situasjonen.

Disse tiltakene mener de er nødvendige i den nye strategien:

  • Vaksinering: Det må settes trykk på utvikling av vaksiner, slik at man får vaksiner som kan kommersialiseres. Oppdrettere i produksjonsområdene 1 til og med 7 må pålegges vaksinering av fisken.
  • Prøvetaking: Oppdrettere i produksjonsområdene 1 til og med 7 må ta ut månedlige prøver av all fisk, slik at man har god oversikt over sykdomssituasjonen.
  • Sonedrift: Oppdrettere i produksjonsområdene 1 til og med 7 må pålegges koordinerte driftsplaner. Sonedrift med koordinert utsett og brakklegging bør innføres som et forebyggende tiltak. Dette arbeidet kan ses i sammenheng med det store arbeidet som i dag legges ned med hensyn til lusebekjempelse. Ved en eventuell påvisning av PD på en lokalitet så skal et større område rundt den aktuelle lokaliteten pålegges strengere regimer når det gjelder slakting/flytting av fisk og trafikk inn og ut av området.

Buffersone

Av hensyn til de lokale aktørene i Nord-Trøndelag, støttes de likevel forslaget om opprettelsen av en buffersone som omfatter produksjonsområde 7 – Nord-Trøndelag/Bindal.

– NSL er allikevel negative til at man gjør en blåkopi av soneforskriften fra 2012, der man kan stille spørsmålstegn ved effektiviteten av tiltakene. I etterklokskapens lys ser vi tydelig at denne lempingen av regelverket har bidratt til at PD har fått fotfeste et hakk lenger nord. Opprettelsen av dette området som en buffersone bør derfor være nøye gjennomtenkt.

De mener at «Stamping Out» fortsatt må være et tiltak i Mattilsynets verktøykasse, men at en slik avgjørelse iverksettes basert på individuelle vurderinger.

– Bekjempelse i en tenkt buffersone i Nord—Trøndelag vil basere seg på de samme prinsippene som gjøres gjeldende i den endemiske sonen.

De understreker at de ikke vil støtte en buffersone i produksjonsområde 7, dersom Mattilsynet er usikre på om det finnes troverdige og effektive løsninger for å forhindre videre smitte og fotfeste for PD lengre nord.

Hele høringsbrevet kan du lese her.

Publisert: 01.06.2017 , 13.39


Siste saker

X