Nutreco-resultatet for 2002

Årsresultatet for Nutreco i 2002 ble EUR 68,2 millioner, en nedgang på 25,5 % fra EUR 91,6 millioner i 2001. 2002-resultatet er høyere enn resultatvarslet fra november, da Nutreco fryktet en tilbakegang på rundt 30 % fra året før.

Inntektene i 2002 endte på EUR 3.809,6 millioner, en tilbakegang på 0,7 % sammenlignet med året før. Chisal SA og Selko, ble kjøpt så sent i 2002 at de fikk beskjeden innvirkning på omsetningen. Agrovic, Laurus Groep, Ducoa og Pivot Aquaculture, alle innlemmet i Nutreco i 2001, ga sitt første fulle årsbidrag til omsetningen i 2002. Alt i alt ga nye selskaper et positivt utslag i inntektene på i alt EUR 146,4 millioner, eller 3,8 %. Salget i de eksisterende selskapene sank med 4,5 % (EUR 172,1 millioner). Hovedgrunnen er lavere priser på lakse- og kyllingprodukter. Driftsresultat før avskriving på goodwill (EBITA) gikk ned med 21,7 % til EUR 138,3 millioner i 2002, fra EUR 176,6 millioner i 2001. Ordinært resultat før skatt gikk ned med 24,8 %. Oppkjøp ga en positiv vekst på 1,9 % og ekstraordinære inntekter hadde en ytterligere plusseffekt på 1,2 %. Ekstraordinære inntekter og utgifter inngår i driftsresultatet med et samlet positivt bidrag på EUR 2,2 millioner. De ekstraordinære inntektene skriver seg fra oppløsning av avsetninger på EUR 9,0 millioner. EUR 6,0 millioner kommer fra en anti-dumpingundersøkelse i USA. Handelsmyndighetene undersøkte prisene på lakseprodukter fra Chile i det amerikanske markedet og konkluderte med at det ikke var grunnlag for tiltak rettet Nutreco. Videre har Nutreco samordnet sine innkjøp og og oppnådd betydelige stordriftsfordeler. Av dette er EUR 7,0 millioner engangsrabatter. De ekstraordinære utgiftene består i hovedsak av pensjonskostnader til å kompensere for underdekning på EUR 13,8 millioner i selskapets pensjonsfond som et resultat av fallende aksjekurser. Underdekningen er regnskapsført i årets personalkostnader. Pensjonsfondene fyller nå myndighetenes krav. Personalkostnadene økte med EUR 48,8 millioner til EUR 443,0 millioner (2001: EUR 394,2 millioner). Dette skyldes en økning i antall ansatte på 6,9 % og de før nevnte ekstraordinære pensjonskostnadene.

Publisert: 25.02.2003 , 12.26


Siste saker

X