Nytt kartprogram forenkler saksbehandlingen

I begynnelsen av mai vil Fiskeridirektoratets elektroniske kartprogram være på plass. Betydelig forenkling og effektivisering av saksbehandlingen på mange områder kan bli resultatet.

Det dreier seg om et geografisk informasjonssystem, et verktøy for innhenting av fiskeri- og havbruksdata presentert på elektroniske kart. I tillegg til fiskeriforvaltningen, vil også kommuner og andre offentlige etater få tilgang til programmet til bruk i for eksempel arealplanleggingen. ? Vi vil også kunne bruke dette i beredskapen i forhold til oljeutslipp og algeoppblomstringer, sier Frank Jacobsen i Fiskeridirektoratet. Han har vært ansvarlig for pilotprogrammene i forkant av det som nylig endte opp med en kjøpsavtale med Geodata AS, som dessuten vil ta seg av vedlikeholdet av kartsystemet. ? Ved å klikke på et ønsket punkt på kartet over et område, vil vi få frem den informasjonen som måtte ligge der. Det være seg aktuell fiskeri- og havbruksvirksomhet, eller fredede fuglereservat. Alle slike opplysninger kan hentes ut. Det hele begrenses av hva som er «matet» inn, sier Jacobsen, som mener man rett og slett kan bruke kartet som informasjonsbærer i ulike sammenhenger. Fiskeridirektoratet deltar i Miljøverndepartementets arealdokumentasjonsprogram AREALIS. Dette samarbeidet vil nå bli ytterlige forbedret ved innføringen av det nye kartprogrammet. Spesielt vil kommunene nyte godt av et mer avansert karttilbud. Men det er til syvende og sist Fiskeridirektoratets regionkontorer som vil være den største brukeren av kartprogrammet. Disse står da også for leveransene av lokale data om låssettingsplasser, områder for taretrål, gyte- og oppvekstområder osv. Ikke minst gjelder dette for saker innen havbruksforvaltningen. (Fiskets Gang)

Publisert: 03.04.2003 , 07.31


Siste saker

X