CO2-utslipp, CO2-rensing

Oppdrettsnæringens bidrag til CO2-rensning og gjødsling av kystrømmen

Kronikk: Kyst.no publiserte nylig en artikkel som tegnet et storslått bilde av oppdrettsnæringens nåtidige og fremtidige bidrag til rensning av CO2. ,og også mulighetene for å gjødsle kyststrømmen aktivt for ytterligere å bidra til CO2 rensning. Forskningsinstitusjonen Niva maner i en kronikk til forsiktighet, men mener samtidig det er et svært interessant forskningsfelt med et stort potensial for fremtidige nyvinninger.

Kronikken er skrevet av Nivaforskerne Trine Dale og Andrew Kvassnes Sweetman

Scenariene som tegnes er spennende. De representerer en annerledes måte å betrakte utslipp av næringssalter som er skapt av menneskelig aktivitet på. De kan sees som et kinderegg som kombinerer løsninger på flere miljøutfordringer på samme tid.

Les også: Oppdrettnæringen CO2-renser tilsvarende et halvt Mongstadanlegg

Les også: Interessert, men avventande til CO2 reinsing

Vi ønsker imidlertid å peke på noen forhold som bør tas med i betraktningen. CO2 bindes i alger i fotosyntesen, men når algene dør vil CO2 slippes ut igjen til sjø og luft. Algene blir føde for organismer på høyere trofiske nivå, enten i de frie vannmassene eller på bunnen. Alternativt vil algene synke ut av de frie vannmassene og nedbrytes av mikroorganismer. I begge tilfeller blir en betydelig andel av CO2 igjen frigjort, og bare en liten del lagres i sedimentene. Videre brukes oksygen i nedbrytningsprosessen. Vi mener at fotosyntetisk bundet CO2 ikke kan sammenliknes med CO2–lagring av typen som gjøres på Mongstad. Her fanges CO2 og lagres under havbunnen som en permanent løsning.

Algevekst er ikke bare begrenset av makronæringsstoffer av typen som kommer fra oppdrett. Det finnes mange eksempler rundt i verden hvor man har høye nivåer av nettopp disse næringsstoffene men hvor algebiomassen likevel er liten (HNLC eller High Nutrient, Low Chlorophyll områder).

En rett dosering av riktig type gjødsel vil kunne gi økt mengde alger langs kysten, og gi økt fiskeproduksjon. Ved økt produksjon og transport av algebundet karbon til bunnen vil også respirasjonen på bunnen bli stimulert. Dette vil øke vannets bufferkapasitet for CO2. En for høy dose av næringssalter vil imidlertid kunne gi uante negative konsekvenser. Nedbrytningen av massive algeoppblomstringer vil kunne redusere oksygenkonsentrasjonene til et nivå hvor det kan bli problematisk for en rekke dyr å overleve, og i ekstreme tilfeller resultere i døde soner. I verste fall kan vi få svært negative ringvirkninger for kystøkosystemene, som vil påvirke både fiskeri- og akvakulturnæringen. Gjødsling av havet som et virkemiddel i klimakampen må vurderes svært nøye før det eventuelt settes ut i livet.

Dette er et svært interessant forskningsfelt med et stort potensial for fremtidige nyvinninger. Vi håper at vi får til en bred forskningsinnsats på dette området, både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert: 27.01.2012 , 07.00


Siste saker

X