Pan Fish refinansieres

Pan Fish styre har i dag enstemmig akseptert den skissen til refinansiering av selskapet som er fremforhandlet med selskapets banksyndikat. Avtalen gir Pan Fish tilstrekkelig finansiell og operasjonell handlefrihet til at selskapet kan gjenvinne posisjonen som et av verdens ledende oppdrettselskaper.

Pan Fish har som meddelt i forbindelse med fremleggelsen av selskapets resultat for 2. kvartal, arbeidet med en samlet finansieringsløsning for selskapet. Arbeidet har hatt som siktemål å styrke selskapets soliditet og likviditet slik at Pan Fish konkurransekraft kan gjenvinnes og de strategiske mål kan realiseres. Gjennom et tett og konstruktivt samarbeid med selskapets banksyndikat, har det lyktes Pan Fish å fremforhandle en tilfredsstillende skisse til refinansiering av konsernet. Refinansieringspakken inneholder følgende hovedpunkter: – Aksjekapitalen nedskrives, basert på en mellombalanse per 30.06.03, ved nedsettelse av aksjenes pålydende til NOK 0,04 per aksje – NOK 900 millioner i gjeld fra banksyndikatet konverteres delvis (NOK 750-790 millioner) til aksjekapital til kurs NOK 0,05 og delvis (NOK 110-150 millioner) til et konvertibelt ansvarlig lån. Det konvertible lånet vil ha en konverteringskurs på NOK 0,05 – Likebehandling av eksisterende aksjonærer sikres ved et nedsalg fra bankene – Selskapet er sikret den nødvendige likviditet gjennom salg av `non core` aktiva – Selskapets eksisterende låneavtale med banksyndikatet skal reforhandles frem til ekstraordinær generalforsamling Egenkapitalen i Pan Fish etter refinansieringen må ses i sammenheng med den betydelige `opprydningen` i balansen som ble gjennomført i Q4 2002 og Q2 2003. Dette innebærer at all goodwill nå er skrevet ned til 0 og at selskapet kun har bokført sine konsesjoner til NOK 662 millioner. I et marked preget av høyere laksepris, styrker det Pan Fish konkurranseposisjon og gjør selskapet godt posisjonert for igjen å bli et ledende, profitabelt oppdrettselskap. De risikoforhold som ble nevnt i 2. kvartalsrapporten knyttet til ytterligere nedskrivninger relatert til Pan Fish virksomhet i Canada, vil uansett ikke påvirke selskapets balanse i det korte bildet, og vil om de skulle inntreffe ha en begrenset likviditetseffekt. Med basis i den refinansieringen som er oppnådd og den lakseprisutviklingen man nå ser, er det selskapets oppfatning at Pan Fish selv etter en full omlegging av driften i Canada vil ha positiv egenkapital. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt ut så snart som mulig, og selskapet forventer at ekstraordinær generalforsamling kan avholdes innen 4 uker.

Publisert: 18.09.2003 , 10.37


Siste saker

X