Illustrasjon: Pure farming søker om seks utviklingskonsesjoner til konseptet Welfare Fish Farming. De vil behandle på fiskens premisser og har høyt fokus på fiskevelferd. Foto: PF.

Pure Farming vurderer å anke avslag på utviklingstillatelser

Pure Farming har fremdeles stor tro på utviklingskonseptet deres, og vil muligens anke avslaget fra direktoratet.

Daglig leder Eldar Arne Henden sier til kyst.no at Pure Farming kontinuerlig jobber med mange av utviklingspunktene i deres «Welfare Fish Farming» (WFF)–  søknad om utviklinstillatelser.

Daglig leder Eldar Arne Henden sier de enda ikke har fått tid til å vurdere om de vil anke avslaget om utviklingskonsesjoner. Foto: Pure Farming.

Han påpeker at de i dag produsere laks og stor smolt uten bruk av avlusingsmidler, og holder lusen under kontroll ved hjelp av rensefisk, luseskjørt og mekanisk avlusing med FLS lusespyler eller ferskvann dersom det er behov for det.

– Vi har fortsatt meget god tro på konseptet og at dette er viktig for Norge, sier han til kyst.no

Når det gjelder oppsamling av lakselus som faller av under håndtering, før den kommer frem til noen behandling eller oppsamlingsenhet,mener Henden de har gjort mye av det teoretiske arbeidet, basert på deres erfaringer med dukposer (Flexibag) laget av airbagduk.

– Vi har også sammen med Nasjonalt Vindenergisenter søkt om konsesjon for to vindturbiner og har fått ja til det, forklarer han.

Usikker på anke

Fiskeridirektoratet skrev sitt avslag at «direktoratet vurderer at det omsøkte konseptet, i likhet med Måsøval Fiskeoppdrett AS sitt Helixir-konsept, mangler en tilstrekkelig nær tilknytning til produksjonen av fisk og produksjonsenheten til å omfattes av formålet med utviklingstillatelser».​

Henden sier at på grunn av travle tider har de enda ikke studert avslaget grundig nok til å bestemme oss om de skal anke eller ikke.

– Vi har hatt en god dialog med Fiskeridirektoratet og har stor forståelse både for det arbeidspresset de har og omfanget av de forskjellige søknadene. Slikt sett så har vi forståelse for at slik saksbehandling tar tid og ressurser. Skulle vi ha et uttalt ønske koplet opp mot utviklingskonsesjoner, så måtte det være at Fiskeridirektoratet ble styrket på saksbehandlersiden.

– Føler du at direktoratet opplyste dere godt nok på hvilken informasjon de ønsket?

– Vi har hatt møte med Fiskeridirektoratet der vi la frem søknaden og våre tanker rundt den videre prosessen. Vi har forståelse for at Fiskeridirektoratet ikke kan drive konsulentvirksomhet eller saksbehandling over disk, til det er dette alt for komplisert og har for store økonomiske- og praktiske konsekvenser for det enkelte selskapet.

Henden sier at de nå skal gå gjennom avslaget og søknaden på nytt, og se dette opp mot søknader som har blitt innvilget og søknader som har blitt avslått.

– Så tar vi en endelig beslutning i løpet av ankefristen, legger han til.

  • Pure Farming AS søkte 10. mai 2016 om seks utviklingskonsesjoner. Søknaden fra Pure Farming tar sikte på å utvikle ideen WFF. Konseptet omfatter utvikling av to flåter med behandlingsenheter som samler opp og dreper alle stadier av lakselus, samt bruk av dype skjørt med oksygenering, ny type innerduk for trenging av fisk, ferskvannslokk og eventuelt bruk av varmtvann og ferskvann til avlusing.

Pure farming har søkt om seks utviklingskonsesjoner, og har nylig fått avslag av fiskeridirektoratet. FotoIllustrasjon: PF.

Publisert: 11.05.2017 , 14.53


Siste saker

X