Regelverket under lupen

En utredning om regelverket i fiskeri- og havbruksnæringen anbefaler tre forskningsprosjekter som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) vil sette i gang i 2003.

Professor Abraham Hallenstvedt, Norges fiskerihøgskole har ledet utredningen for FHF sammen med en referansegruppe fra næringen bestående av Knut Werner Hansen, Norges Fiskarlag, Knut A. Hjelt, FHL havbruk, Otto James Olsen, FHL industri og eksport og Ingebrigt Overby, NSL. Fiskeripressen Regelverket i fiskeri- og havbruksnæringen er populær skyteskive. I fiskeripressen er det ikke langt mellom oppslagene om ?..urimelig og lite fleksibelt regelverk?, ??vi reguleres bort? ,?.overveier å flagge ut på grunn av regelverk og skjemavelde? og lignende spontane uttrykk for vrede over den hverdag næringsutøverne opplever i forhold til regelverket. Utredningen har gjennomgått regelverksytringer i fiskerpressen gjennom et år for å få et inntrykk av hvor skoen trykker. Enklere Norge På mange hold arbeides det med spørsmål om forenkling av regelverk og om regelverkets konsekvenser for næringsutvikling. Utredninger om dette blir foretatt av organisasjonene i fiskerinæringen og fra det offentliges side. Et eksempel her er ?Regjeringsutvalget for marin verdiskaping? som skal bidra til offentlig tilrettelegging for realisering av det marine verdiskapingspotensiale. Et annet eksempel er arbeidet som pågår vedrørende forenkling av forskrifter og et enklere Norge. En kartleggingen av slike lov- og regelverksrelaterte prosjekter er presentert som et vedlegg til utredningen. Lettere for konkurrentene Mange bedrifter i fiskerinæringen opplever at regelverket som bedriftene må følge avviker fra regelverket som konkurrerende bedrifter utenfor Norge er underlagt. Ett av prosjektene som er foreslått vil ta for seg ulikheter i norsk og internasjonalt regelverk, spørsmål om harmonisering av regelverk og også den norske tolkning og praktisering av internasjonalt regelverk. Videre vil det bli undersøkt hva som er bedriftenes faktiske bruk av tid og ressurser på offentlig pålagt skjemaarbeid. Mellom nytt og gammelt Havbruksnæringen er en ung næring under kontinuerlig endring, og vi forventer at den skal utvikle seg videre innenfor nye arter. Her vil vi få en brytning mellom regelverk av relativt permanent karakter og næringens behov for fleksibel tilpasning. Utredningen anbefaler et prosjekt hvor en undersøker samsvar mellom regelverket for oppdrett og endringer i næringens produksjonsteknologi. Videre skal lovbestemmelser og regelverk som danner flaskehalser for verdiskaping på marine arter vurderes. Mer stabilitet Samlekvotemodellen var et forsøk på å finne en reguleringsform som ga fiskerne større anledning til fleksibilitet i utøvelsen av fisket. Utredningen anbefaler at det gjennomføres en undersøkelse av de erfaringene fiskerne opplever med samlekvotemodellen. Det anbefales et prosjekt som drøfter reguleringsmodeller som bygger på økte muligheter for stabil avkastning og stabile totalkvoter, og som spesielt bygger inn en omlegging av kvoteåret. (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Publisert: 30.04.2003 , 07.00


Siste saker

X