Resultatbedring i Domstein – men taper på Fjord

Domstein ASA oppnådde i 2002 en omsetning på kr 2.073 mill. og et driftsresultat på kr 132 mill. Resultatet før skatt ble kr -99 mill og resultatet etter skatt kr -27 mill etter tap på tilknyttede selskaper på til sammen kr 140 mill.

For 4. kvartal alene ble omsetningen kr 468 mill og driftsresultatet kr 3 mill. Resultatet før skatt var kr -57 mill og etter skatt kr -28 mill. Resultatet for 4. kvartal er belastet med kr 40 mill i tap på tilknyttede selskaper. Resultatet er også belastet for vesentlige kostnader i forbindelse med restrukturering og nedlegging av virksomheter. Fjord Seafood ASA, der Domstein er største aksjonær, la i går frem et resultat på 330 millioner kroner i minus før skatt for 2002.En betydelig del av Domsteins tapsandeler skriver seg nettopp fra Fjord-engasjementet. Domsteins balanse ved utgangen av 2002 var på kr 1.419 mill. Balansen er i løpet av året redusert med kr 628 mill, hovedsakelig som følge av salget av eierandelen i Pieters. Den bokførte egenkapitalandelen er i løpet av året økt fra 24,8% til 27,6%. 85% av driftsinntektene er relatert til utenlandsk valuta. Styrkingen av den norske kronen har hatt vesentlig negativ resultateffekt. Den pelagiske virksomheten ga i 4. kvartal et positivt driftsresultat på kr 15,1 mill. Dette er en vesentlig forbedring i forhold til første halvår. Domstein har gjennomført flere omstillingstiltak for å tilpasse kapasiteten til markedet og ressursgrunnlaget og øke konkurranseevnen. Dette omfatter nedlegging av produksjonen på Raudeberg og i Kragerø og avvikling av forretningsområdet «hvitfisk trading». Konsernsjef Rolf Domstein sier i en pressemelding at 2002 har vært et svært vanskelig år. Dette skyldes både den generelle økonomiske situasjonen i verdensmarkedet, men også behovet for kapasitetstilpasning og restrukturering i fiskerinæringen. Han mener det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til de politiske og økonomiske rammebetingelsene, men at lavere renter og svakere krone vil ha stor positiv effekt. Han fremhever at Domstein har gjennomført omfattende tiltak for å tilpasse kapasiteten og bli mer kostnadseffektiv, og at han forventer at disse vil slå positivt ut på resultatet i 2003.

Publisert: 28.02.2003 , 08.51


Siste saker

X