Satsing på FoU

Satsing på innovasjon og marin forskning og utvikling er en nødvendig forutsetning for å hente ut det betydelige verdiskapingspotensialet som ligger i marin sektor. I Fiskeridepartementets budsjettforslag legges det opp til en samlet bevilgning til forskning og utvikling på 910,5 mill. kroner, dvs. 36 prosent av departementets samlede budsjett.

Tromsømiljøet vil bli ytterligere styrket som tyngdepunkt for nasjonal forskning knyttet til utvikling av torsk som oppdrettsart. Bevilgningen til avlsprogrammet for torsk i regi av Fiskeriforskning er styrket med 12 mill. kroner til 22 mill. kroner. Forsknings­programmet marin bioteknologi i Tromsø (MaBiT) videreføres for en ny femårsperiode med et tilskudd i 2004 på 5 mill. kroner. Det er også i 2004 satt av midler til etablering av en marin biobank i Tromsø. Arbeidet med forvaltningsplan for Barentshavet og utredninger av effekter av næringsaktivitet i området skal prioriteres i 2004. Havforskningsinstituttet har en viktig rolle som koordinator av utredningsarbeidet knyttet til fiskeri, havbruk og skipstrafikk. Forskning knyttet til trygg og sunn sjømat har høy prioritet også i 2004. Det øremerkes 4,5 mill. kroner på Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Fiskeridepartementets tilskudd til Norges Forskningsråd foreslås økt med 6 mill. kroner til 236 mill. kroner.

Publisert: 08.10.2003 , 10.19


Siste saker

X