Illustrasjonsfoto av blåskjell.

Skal forske på spredning av PD og CMS

Et nytt forskningsprosjekt skal øke forståelsen for hvordan virussykdommene PD og CMS spres. Prosjektet ble nylig innvilget av FHF med over to millioner kroner i støtte.

Prosjektet vil fokusere på å identifisere mulige spredningsvektorer for pankreassyke (PD) og kardiomyopatisyndrom (CMS) (hjertesprekk), og det vil bli foretatt analyser for smitte i alle typer groe og andre organismer en kan finne i oppdrettsanlegg.

I tillegg vil organismer i bunnsediment og planktonprøver undersøkes for smitte. Prosjektet bygger videre på tidligere undersøkelser i PD-infiserte anlegg hvor det ikke ble påvist smitte i andre organismer enn i laksen selv. I det nylig innvilgede prosjektet skal det også foretas innledende undersøkelser for CMS i tilsvarende prøvemateriale. – Vi ser behov for å underbygge resultatene knyttet til PD-anlegg ytterligere før eventuell publisering, sier prosjektleder Audny Hellebø ved Møreforsking Marin i en pressemelding. Skulle det vise seg at groe, biofilm og andre typer organismer ikke bærer smitte, så kan det kanskje være naturlig å vurdere om det er nødvendig med særskilte tiltak i forbindelse med brakklegging av PD-lokaliteter. På den andre siden vil eventuelt positive funn kanskje kunne kaste lys over mulige overføringsmekanismer som vi ikke har kjent til så langt.

Forskningsteamet er allerede i gang med prøvetaking av organismer på aktuelle oppdrettslokaliteter. Alle prøver skal samles inn i anlegg med pågående PD- eller CMS-utbrudd, slik at dersom alle analyser er negative anser forskerne det som lite sannsynlig at lokaliteten som sådan er smittefarlig.

Resultater fra prosjektet vil bli formidlet fortløpende. Forsker Audny Hellebø ved Møreforsking Marin i Ålesund er prosjektleder, og prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Patogen Analyse AS.

Publisert: 27.03.2012 , 07.00


Siste saker

X