Illustrasjonsskisse basert på «standard oljelense». Foto: Arnøy Laks.

– Skal gjøres fri for lakselus

Også lille Arnøy Laks har levert utviklingskonsesjon-søknad. Havbruksselskapet har stor tro på deres konsept "Aquashield", hvor en kombinasjon av ferskvannsinnblanding og skjerming av hele lokaliteter skal kunne forhindre påslag, og gi en løsning på utfordringene med lakselus.

Arnøy Laks AS er et lokalt eid havbruksselskap på Lauksletta i Skjervøy kommune og har nylig søkt om fire konsesjoner til konseptet «Aquashield» – akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer​.

Styreleder Tor Nygaard sier til kyst.no at konseptet bygger på følgende realiteter:

– Voksne lakselus går ikke fra laks til laks. Kjønnsmodne lus er eggmaskiner og en kamp mot påslåtte lakselus er derfor en tapt kamp. Det er på frittsvømmende larvestadier dette må bekjempes, sier han.

– Laks får ikke påslag av larver på infektive stadier i fjorder med en lav og i stor utstrekning udefinert saltholdighetsgradient i overflaten. Luselarver er mye mer følsomme for lav salinitet enn lus i påslåtte stadier. Søknaden har en undersøkelse som viser at de fleste oppdrettsanlegg i Troms har ei egnet elv for tilførsel av ferskvann innenfor en radius av 20 km. Ut i fra disse kjensgjerningene har vi sammen med NOFI i Tromsø og Akvaplan-Niva fått konstruert ei «hybridlense» som i tillegg til å sikre et ferskvannslokk på hele oppdrettslokaliteten, også skal danne en kraftig barriere rundt anlegget som skal stoppe is, vrakgods, lystbåter med sovende førere, være en fysisk grense for fritidsfiskere og være en båredemper i forhold til ising, legger Nygaard til.

Nr 57 i rekken

Selskapet Arnøy Laks er det siste havbruksselskapet nord for Tromsø som er lokalt eid, og eies av tre lokale aksjonærer som bor på Lauksletta: Tor Nygaard, Geir Nygaard, og Reidar Berg. Foto: Arnøy Laks.

«Aquashield-systemet» er søknad nummer 57 i rekken innsendt til Fiskeridirektoratet. Arnøy Laks har søkt om fire konsesjoner, som tilsier en MTB på 3 120 tonn. Dersom selskapet skulle få godkjennelse vil de legge driften til Troms.

– Fortrinnsvis ikke på ekstremt eksponerte lokaliteter, forteller Nygaard.

Konseptet sier han skal bygges på dagens teknologi.

– De gode skjermede lokalitetene med god vannutskifting som brukes i dag skal gjøres fri for lakselus, samtidig som disse blir sikrere mot ytre fysiske skadevoldere. Vi har holdt på med konseptet et drøyt halvt år.

Når det gjelder søknadsprosessen så sier Nygaard at de har hatt den samme tilgang på retningslinjene for tildeling som alle andre. Men påpeker at han har sikkert på de siste 33 årene levert mer enn 20 søknader av lignende karakter, og har erfaring med de mange og ulikt fokuserte konsepter som har vært opp gjennom årene.

– Vet fryktelig lite

Nygaard mener konseptet er unikt, nettopp fordi det har en analytisk tilnærming av problemet.

– I prosessen har vi fått bekreftet at vi vet fryktelig lite om frittflytende larver fra lakselus, utover at de stort sett ikke kommer under et 10 meter dype luseskjørt, at de er ekstremt mye mer følsom for en ferskvannsgradient enn en  voksen lakselus og derfor ikke finnes i fjordlokaliteter med  et udefinert ferskvannslag i overflaten.

For Arnøy Laks sier han det er av avgjørende betydning at oppdrett kan gjøre nytte av våre norske naturgitte fortrinn.

– Det bygger vel også på den erkjennelsen at bekjempelse av kjønnsmoden lakselus er en tapt kamp. Konseptet har også som hovedmål å få kunnskap om hvordan de frittflytende larvestadiene må bekjempes, hvor stor saltvannsgradient som er nødvendig og hvor dypt en slik innblanding av ferskvann må nå for at dette skal være effektivt, sier Nygaard.

  • Arnøy Laks har fire oppdrettskonsesjoner, en årlig produksjon av om lag 5000 tonn laks, og omsetter for om lag 180 millioner kroner per år.
  • Bedriften har i tillegg datterselskapene Elvevoll Settefisk AS og Arnøy Laks Slakteri AS, og er integrert fra settefisk til slakteri.
  • Selskapet startet opp 30.juni 1984, og er eid av Tor Nygaard, Geir Nygaard, og Reidar Berg.

Publisert: 12.05.2017 , 13.00


Siste saker

X