Skal prøve oppdrett av villaks

Namdal Settefisk har satt seg som mål å gjennomføre oppdrett av villaks avlet på Namsen-stammen. Målet er å få en fisk som er bedre rustet mot sykdommer og lus, og som er minst er genetisk ufarlig ved rømming.

Øyvind Sjøthun Røen

Namdal Settefisk har base ved Fosslandsosen og har 3 settefiskanlegg. De har nå søkt om to av de grønne konsesjonene som trolig vil tildeles i løpet av året.

Ifølge Administrerende direktør, Kåre Devik er planen at stamfisk av første generasjon hvert år skal hentes fra sjøen via kilenot.

– Vi skal bygge et eget stamfiskanlegg på land for denne fisken, sier Devik til Adresseavisen.

– Med tanke på mulig rømning, vil en renraset laks være bedre for miljøet, enn en variant som er genetisk forskjellig fra villaksen, mener Kåre J Devik.

Lang erfaring med villaksen

Settefiskbedriften i Namsos har lang erfaring med oppdrett av villaks, både av salg av yngel, smolt og produksjon av rogn for salg.

– Det ble eksportert en hel del rogn fra våre anlegg til Chile og Skottland, og denne fisken viste meget gode egenskaper i oppdrett. Det er også mye igjen i den avlede fisken som er pr i dag av Namsen Stammen, så dette er ikke en dårlig stamme å bruke i oppdrett.

– Konkret erfaring fra sjøanlegg viste da også at villaks vokser like godt i oppdrettanlegget da, som andre variantene som ble brukt i oppdrett, framholder Kåre Devik.

Saken fortsetter under bildet

Namdal Settefisk har tre lokaliteter rundt Namsen vassdraget. Foto: Namdal Settefisk

– Fisken viste også stor motstand mot sykdommer i sjøen, og med den egenskapen at den også gikk dypere i nota, kan dette være en fordel når det gjelder på slag av lus. Og med den teknologien som er pr i dag er ikke dette en utfordring med at den går dypere i nota, men kanskje en stor fordel, men dette vill vi se når den første fisken er på plass i merdene, sier Devik.

Namdal Settefisk har også fått med seg Mattilsynet og Fiskeriforvalteren i Nord- Trøndelag i oppfølgingen av dette prosjektet. Mattilsynet skal bidra og følge opp fiskehelsen, og den faglige dokumenteringen av fisken i sjøen.

Forberedt på reaksjoner

Han er forberedt på reaksjoner fra næringen, trolig også fra avlsselskapene som gjennom mange fiskegenerasjoner har brakt fram dagens kommersielle oppdrettslaks.

– Men vi tror markedet vil respondere positivt på havbrukslaks som stammer direkte fra villaks, sier Devik, som legger til at få andre aktører i næringen så langt har tenkt i de konkrete banene som her gjøres.

Devik er imidlertid godt fornøyd med den responsen som selskapet har fått så langt.

– Jeg må si at jeg har ikke trodd at denne saken skulle få så mye publisitet, og at dette ble så godt tatt imot som vi ser nå. Vi har fått mange mailer og SMS etter at dette ble offentlig i går.

– Jeg tror at dette kan være en meget positiv sak for oppdrettsnæringen, spesielt etter så mye dårlig omtale i media som rømming og lus har hatt i det siste, sier Devik til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.

Publisert: 23.10.2013 , 13.38


Siste saker

X