Stor verdiskaping fra fiskeri- og havbruk

I en nylig offentliggjort rapport fra KPMG og SINTEF dokumenteres det betydelige ringvirkninger fra fiskeri-og havbruksnæringen til det øvrige næringsliv i Norge.

Rapporten tydeliggjør spesielt betydningen av foredlingsleddet for både sysselsetting og verdiskaping. – Å ha en sjømatindustri i Norge også i framtiden vil være svært viktig for nasjonen, og jeg håper både politikere og myndigheter merker seg disse resultatene når de gjør sine nasjonale prioriteringer, sier Geir Andreassen, administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Analysen har tatt utgangspunkt i nasjonalregnskapet for 1999 og presenterer ringvirkninger i andre næringer i både årsverk, verdiskaping (bidrag til brutto nasjonalprodukt ? BNP) og omsetning. I tillegg framkommer næringens betydning for leverandørindustrien i form av direkte leveranser til næringen. Fiskeri- og havbruksnæringen sysselsatte i 1999 totalt ca 30 000 årsverk, hadde en total omsetning på 56 milliarder kroner og en verdiskaping (bidrag til BNP) på 16 milliarder kroner. Dette skapte mer enn 22 000 årsverk i andre næringer, som igjen ga en verdiskaping på ytterligere 12 milliarder. Total verdiskaping basert på fiskeri- og havbruksnæringen var på over 27 milliarder og hadde en omsetning på over 85 milliarder kroner. Sagt på en annen måte skapte hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringen 0,75 årsverk i andre næringer. Hver krone i verdiskaping (bidrag til BNP) i næringen skapte 0,74 kroner i verdiskaping i andre næringer. – Vi hadde jo en viss formening fra før om at næringen hadde store ringvirkninger, men det er veldig bra at dette endelig er dokumentert, sier Andreassen. Dersom det tas hensyn til foredlingsleddets virkninger i hele verdikjeden, via fangst- og oppdrettsleddene, gir foredlingsleddet størst ringvirkning når det gjelder verdiskaping og årsverk. Oppdrettsleddet gir isolert sett de største ringvirkningene når det gjelder verdiskaping (bidrag til BNP). I rapporten går det for øvrig fram at fiskeri- og havbruksnæringen er en av få næringer som har opprettholdt og økt sin eksportandel og bidrag til BNP. I 1999 utgjorde næringen 1,4 prosent av all verdiskaping og sysselsetting i Norge. Fiskeri- og havbruksnæringen stod for ca 8 prosent av all norsk eksport og ca 14 prosent dersom man ikke regner med olje og gass. Rapporten heter ?Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge ? en ringvirkningsanalyse? og kan bestilles fra KPMG AS (Senter for havbruk og fiskeri) eller SINTEF Teknologiledelse. Rapporten vil også bli gjort tilgjengelig på Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond sine Internettsider (www.fiskerifond.no).

Publisert: 15.10.2003 , 11.35


Siste saker

X