Oppdrettsanlegg i Hordaland. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.

Norske bedrifter har skapt store verdier og mange arbeidsplasser knytte til havets ressurser og muligheter. I 2014 sto de for en verdiskaping på 760 milliarder kroner og sysselsatte 256.000 personer. Samtidig gir oljepris, klimautfordringen og ny teknologi behov for omstilling og nytenking, melder Forskningsrådet i en pressemelding.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for flere blå jobber. For å utnytte mulighetene som ligger i havet, trenger vi forskning, innovasjon og ny kompetanse. Havnæringene må også jobbe mer sammen. Det er store muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier næringsminister Monica Mæland.

De to statsrådene i Nærings- og fiskeridepartementet under Havkonferansen i Bergen i fjor da havteknologisatsingen ble lansert. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringens havstrategi belyser utfordringer og muligheter knyttet til utvikling av både tradisjonelle og nye havnæringer. Ved å se havnæringene samlet ønsker Regjeringen å legge til rette for en bærekraftig tilnærming som tar hensyn til både klima, miljø, økonomi og samfunn, i tråd med FNs bærekraftsmål, og for sektorspesifikk kunnskap utnyttes på tvers av næringene.

Mobiliserer til forskning og utvikling

Det trengs et betydelig forsknings- og innovasjonsløft for å utvikle avansert og spesialisert utstyr, lavutslippstransport og autonome fartøy, teknologi for pålitelige havobservasjoner og for trygge marine og maritime operasjoner. Det kan bare skje i samarbeid på tvers av alle marine og maritime teknologier.

– Samarbeid på tvers kan gi betydelige muligheter for vekst innenfor dagens havnæringer, og gi grobunn for utvikling av ny, havbasert industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskningsrådet viderefører nå fjorårets satsing på havteknologi ved å koordinere aktivitet i flere programmer. Dermed kan det lyses ut over 100 millioner kroner for å fremme teknologiutvikling, omstilling og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer.

John-Arne Røttingen mener det er viktig å samordne virkemidler for å få til en stor havteknologisatsing.

– Målet med satsingen er å utnytte det store potensialet for kompetanse- og teknologioverføring mellom sektorene petroleum, fornybar energi, maritim, fiskeri, havbruk og videreforedling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gjennom utlysningen vil Forskningsrådet også mobilisere leverandørindustrien til å finne nye løsninger for å bidra til energieffektivisering og lavutslipp i alle de havbaserte næringene.

– Utfordringene varierer mellom de blå næringene. Det er svært viktig for Forskningsrådet å sette i gang prosjekter som kan fremme samarbeid og kompetanseoverføring mellom disse. På den måten kan vi utnytte ledig kapasitet på ett felt til å løse andre typer utfordringer, som for eksempel å utvikle teknologi for oppdrettsanlegg langt til havs, såkalt offshore havbruk, sier Røttingen.

Internasjonalt samarbeid

Behovet for forskning og innovasjon i havnæringene kan heller ikke løses av en nasjon alene. Forskningsrådet deltar derfor direkte og gjennom JPI Oceans i etableringen av det felleseuropeiske forskningssamarbeidet MarTERA (2016-2021). Her er det lyst ut 30 millioner euro til samarbeidsprosjekter på havteknologi, hvorav 4 millioner euro fra Forskningsrådet.  Flere norske bedrifter er med i konkurransen om disse midlene.

Satsingen støtter teknologiprosjekter på tvers av alle de havbaserte næringene og omfatter i 2017:

Fellesutlysning i samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2, MARINFORSK og BIA.

Forskningsrådets deltakelse i MarTERA-utlysningen som dekkes fra programmene HAVBRUK2, PETROMAKS2, MAROFF, BIA og POLARPROG.

Utlysningene er tilgjenglige på Forskningsrådets nettsider under Søk om midler/Finn utlysninger (Planlagte utlysninger).

Forskningsrådets havteknologisatsing

Målet med havteknologisatsingen er å finne fram til nye teknologiske løsninger som utnytter kompetanse på tvers av havsektorene.

Bildet illustrerer DNV GLs prosjekt Wind-powered Water Injection som fikk støtte ved tilsvarende utlysning i fjor. Illustrasjon: DNV GL AS. 

Publisert: 15.05.2017 , 08.58


Siste saker

X