Kristin Ottesen

Strømkart vil styrke beredskapen mot sykdomsspreding

Havbruksbedriftene i Nordland har gått sammen om å etablere et strømkart for kyst- og fjordområdene i hele fylket.

Prosjektet vil gi bedre kunnskap om strømforholdene over kommunegrensene. Dette vil styrke beredskapen ved hendelser som havari og spredning av eventuell smitte og alger via havstrømmene.

– Kysten langs Nordland har svært gode forhold for produksjon av sjømat gjennom havbruk. For å sikre frisk fisk og sunn mat er man avhengig av god kunnskap om havstrømmer, vannutskiftning og naturlige svingninger i løpet av årstidene, sier Kristin K. S. Ottesen i Fiskehelse-og miljøtjenesten ved HH i en pressemelding. En samlet havbruksnæring i Nordland vil gjennom strømkartleggingsprosjektet bidra til å styrke dette faktagrunnlaget.

Økt aktivitet i kystsonen øker behovet for strømkart

– Det er stadig flere aktører som ønsker å bruke kystsonen, og da blir det ekstra viktig med mer kunnskap om de faktiske strømforholdene, sier Ottesen. Prosjektet i Nordland vil generere data på to nivåer. Hovedresultatet er en modell som viser strømforhold og vannslektskap langs kysten på tvers av kommuner og forvaltningsgrenser i fylket. Det andre nivået er mer detaljerte resultater om strømforhold, temperatur og vannslektskap mellom lokaliteter i havbruksnæringen. I prosjektet er det totalt påmeldt over 140 lokaliteter spredt fordelt fra sør til nord i Nordland.

Mange fordeler

– Gevinstene vil være mange, understreker Ottesen. Bedre kunnskap om strømforhold vil for eksempel kunne styrke beredskapen ved havari, forurensning og oppblomstring av alger. Beslutningsgrunnlaget til fylkeskommunen og sektormyndigheter som har ansvar for forvaltning av ressursene langs kysten, vil også bli bedre. Videre vil en styrket kunnskap om den enkelte havbrukslokalitet og vannslektskapet denne har med andre lokaliteter, bidra til en enda bedre ressursutnyttelse av områder satt av til lakseproduksjon. Kunnskapen vil også kunne bidra til økt forebyggende arbeid på fiskehelse i havbruksnæringen – med enda friskere fisk og mindre lus som resultat.

Prosjektet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune, FHL Nordnorsk Havbrukslag og Norske Sjømatsbedrifters Landsforening. Sintef skal levere modelleringsverktøyet og Helgeland Havbruksstasjon står for prosjektledelse.

De endelige resultatene fra prosjektet vil være ferdig for bruk høsten 2013

Publisert: 24.10.2012 , 07.00


Siste saker

X