Merd, anlegg, oppdrett, idyll, ringmerd

Svakere økonomisk resultat for havbruksnæringen

Til tross for kraftig økning i produksjonen av laks gikk det økonomiske resultatet for næringen ned fra 2011 til 2012. Lønnsomheten bestemmes i stor grad av prisutviklingen.

Resultater fra årets lønnsomhetsundersøkelser for settefiskproduksjon og matfiskproduksjon av laks og ørret blir offentliggjort i dag. Nytt av året er at resultatene fra begge undersøkelsene blir presentert i en felles rapport.

Til tross for kraftig økning i produksjonen av laks gikk det økonomiske resultatet for næringen ned fra 2011 til 2012. Lønnsomheten bestemmes i stor grad av prisutviklingen.

Produksjonen av atlantisk laks har vokst kraftig de siste 20 årene. Salg av laks økte med vel 175 000 tonn fra 2011 til 2012. Bare økningen er større enn det totale salget av laks for cirka 20 år siden (i 1993 ble det solgt vel 155 000 tonn).

Lønnsomheten ved produksjon av laks varierer kraftig og er mye bestemt av variasjon i den prisen som oppnås.

Syklisk variasjon

Prisen, og dermed lønnsomheten, synes i liten grad å være påvirket av solgt mengde eller økning i solgt mengde per år, men mer å variere syklisk.

De siste 20 årene har de beste årene vært 1994, 2000, 2006 og 2010, mens de dårligste har vært 1996, 2002, 2008 og altså sist år – 2012.

Driftsmarginen i 2012 er således den laveste vi har målt siden 2003, men basert på prisutviklingen i 2013 regner vi med at inneværende år vil gi en betydelig høyere lønnsomhet.

Figuren under viser utviklingen i lønnsomhet, målt ved gjennomsnittlig driftsmargin. Figuren viser også utviklingen i gjennomsnittlig produksjonskostnad per kg.

I forhold til variasjonen i pris har disse holdt seg temmelig stabil de siste 15 årene.

Settefisknæringen

Også settefisknæringen opplevde en liten nedgang i det økonomiske resultatet i 2012.

Til tross for at gjennomsnittlig salgspris per stk. solgt yngel og smolt økte fra 2011 til 2012, ble fortjeneste per stk. noe redusert siden produksjonskostnadene per stk. økte mer enn prisøkningen.

Beregningene viser at settefisknæringen hadde et samlet resultat før skatt på 486 millioner kroner i 2012, noe som er en nedgang fra 531 millioner kroner i 2012.

Foreløpige resultater for matfiskprodusentene ble offentliggjort i august og de endelige tallene bekrefter de resultater som ble presentert da. Redusert salgspris har ført til redusert resultat for næringen i 2012.

Beregningene viser at matfisknæringen oppnådde et samlet resultat før skatt på 1,8 milliarder kroner i 2012, som er en nedgang fra 4,9 milliarder kroner i 2011.

 

Publisert: 14.11.2013 , 14.51


Siste saker

X