Den nyetablerte Rogaland Havbrukspark skal gjøre det enklere for gründere å kommersilaisere ny ideer. Det hele skal står klart i løpet av høsten på Talgje i Finnøy kommune i Rogaland. Foto: Rogaland Havbrukspark.

Ti års planlegging skal gi havbruksmekka i Rogaland

Rogaland Havbrukspark har nå fått på plass finansiering, tomt, lokaler og flere samarbeidspartnere. Her skal både hummer, rognkjeks, kråkeboller, laks og skjell løfte havbruksvirksomheten i regionen.

– Nå reises bygget, sier Asbjørn Drengstig, daglig leder i det nystartede Rogaland Havbrukspark AS som ligger på Talgje i Finnøy kommune.

Fra høsten av skal gründere som driver med oppdrett av kråkeboller, rognkjeks, østers, kamskjell og hummer flytte inn, men også flere arter og nye teknologier skal testes ut.

Samlokalisering for utvikling av havbruksideer

Asbjørn Drengstig er daglig leder i den nyetablerte Rogaland Havbrukspark. Drengstig har de siste 20 årene jobbet med landbasert oppdrett av hummer, oppdrett i tropiske land, utvikling av nye teknologier og opplæringsprosjekter. Foto: Privat.

Havbruksparken er et lavterkseltilbud til aktører som utvikler ny landbasert oppdrettsteknologi og nye marine arter.

– Bedriften skal også åpne for nye muligheter til teknologiutvikling på tvers av næringer ved at selskaper innenfor olje og gass, maritim industri og landbruk vil kunne teste og verifisere teknologier i tilrettelagte lokaler. Vi skal dermed stimulere til knoppskyting og etablering av ny næringsvirksomhet.

Drengstig forteller at parken representerer døren inn for alle interessenter, med mål om å drive forskning og innovasjon innenfor marin sektor i Norge. Samtidig drives det kommersiell produksjon av rognkjeks av Ryfylke Rensefisk i det samme bygget.

– Målet er å redusere risiko, systematisere utviklingsarbeid, samt spare tid, penger og ressursbruk for gründere, virkemiddelapparat og investorer i tidlig fase. Rogaland Havbrukspark vil dermed bidra til å legge de nødvendige rammene i et utviklingsarbeid, et område som i dag er svært etterspurt.

Seks avdelinger

En samlokalisering av flere arter, teknologibedrifter og gründere vil ifølge Drengstig også skape et godt miljø hvor nye leietagere lærer av eksisterende etablerte bedrifter, mens de etablerte bedriftene vil få nye innspill, ideer og kunnskap fra nye leietagere.

– Dette inkluderer deling av eksisterende kunnskap og erfaring, koordinere FoU-arbeid, samt å utføre strategisk samarbeid i en krevende kommersialseringsfase.

Totalt skal havbruksparken bestå av seks ulike forsknings- og utviklingsavdelinger . I tillegg til at det utvikles oppdrettsteknologi mener Drengstig det vil vokse frem en kompetanse for vannrensing- og avløpsteknologi rundt parken.

Ti års planlegging

De første tankene om å etablere en slik inkubator, kom til Drengstig som et resultat av manglende rammevilkår og kapitaltilgang for marine arter som skjell, kråkeboller og hummer på slutten av på 2000-tallet.

– Til tross for at mange arter har kalkyler som synliggjør meget høy avkastning, er bedriftene avhengig av å foreta investeringer med privat kapital i faser som aldri vil la seg kapitalisere. Det er nettopp her kjernevirksomheten til Rogaland Havbrukspark vil være, og som vil øke mulighetene for at Norge skal lykkes med å nå de uttalte målene for økt verdiskaping i norsk sjømatnæring.

Slik skal det ferdige bygget se ut når det åpner i løpet av høsten. Foto: Rogaland Havbrukspark.

Det skal investeres i basis infrastruktur som inntaksledning, pumpestasjon, vannbehandling med mer på èn plass og bare èn gang,

– Men mange «akvaprenører» kan gjenbruke den samme infrastrukturen. Det har lenge manglet et lavterskeltilbud der gründere kan tilbys «plug-and-play» FoU-fasiliteter i tillegg til et felles ressurssenter for akvakultur og teknologiutvikling.

Inkubatoren begynte å ta form i fjor sommer, og da den ble etablert. Rogaland Havbrukspark Eiendom AS kjøpte åtte mål tomt, og har opsjon på ytterligere 100. Området har dermed potensial til å bli et stort industriområde som kan tilby spennende arbeidsplasser i fremtiden.

– Jeg har jobbet med konseptet i ti år, og det er jo hyggelig at vi nå endelig er i gang.

Visningskonsesjon og aquaponics 

Drengstig sier at Havbruksparken også har søkt om en visningskonsesjon for laks og vil etablere et visningssenter for havbruk på lokaliteten. I tillegg skal de bruke de legge til rette for marin aquaponics, der oppløste næringssalter fra fisk- og skaldyrproduksjon kan anvendes til dyrking av tare.

– Vi har tidligere vært med på å bygge 100% lukkede aquaponics-anlegg basert på ferskvann, der det produseres ørret og salat/urter, hvor ett av anleggene er Norges første forskningsstasjon lokalisert ved NIBIO på Landvik utenfor Grimstad.

Strategi

– Parken skal være eid av de som leier for å sikre en god forankring i inkubatoren. Driften skal ikke gi avkastning, men sikre et overskudd som kan bidra til å opprettholde fasiliteter, vedlikehold og et unikt læringsmiljø. Vi skal være med på å legge et best mulig grunnlag for morgendagens næringsliv og akvaprenører gjennom konseptet, understreker Drengstig.

Dersom bedriften ikke vokser og utvikler seg må de selge sine eierandeler i havbruksparken etter leieperioden.

Rogaland Havbrukspark har fått støtte til etableringen fra Rogaland fylkeskommune og Finnøy kommune. I tillegg har selskapet fått investeringsmidler fra Vekstfondet i Stavanger kommune.

– Vi er derfor veldig glad for at vi har sikret oss en type finansiering som støtter vår visjon. Dette viser at Rogaland fylkeskommune, Finnøy kommune og Stavanger kommune ønsker å satse på havbruk og teknologiomstilling i fremtiden, mener han.

Synergier

Rogaland Havbrukspark skal også tilby aktører innenfor andre sektorer muligheter til å utvikle og tilpasse teknologi fra sine bransjer til havbruk.

– Vestlandsregionen har mye industriell kompetanse og teknologi som kan ha mulige nye anvendelsesområder innenfor havbruk. Slike «cross-over» synergier er det viktig å få utviklet siden dette vil sikre sysselsettingen i regionen, samt sikre at unik kompetanse fra andre bransjer ikke forsvinner. Et eksempel her er å knytte automasjonskompetanse fra olje- og gass inn mot landbasert hummeroppdrett som krever høy grad av automatisering og robotisering.

Publisert: 30.05.2017 , 10.33


Siste saker

X