Slik har selskapet sett for seg at konseptet skal se ut, der fire bur samles til en plattform. Foto: Polarny Maritime D&E AS/Steinvik Fiskefarm

To nye avslag på utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet fattet vedtak om avslag på Steinvik Fiskefarm AS og Pure Farming AS sine søknader om utviklingstillatelser.

Steinvik Fiskefarm søkte 2.mai 2016 om åtte utviklingtillatelser for utvikling av konseptet Flytende Lukket Oppdrettsanleg (FLO).

Hele anlegget skal ifølge søknaden bygges i stål, har skrogform som et skip som kan prosjekteres, modelleres og bygges med lokal kompetanse på skipsbygging. Stående sylindriske tanker i en flåte tilsvarer kjent teknologi fra landbaserte anlegg, men flytende i sjø vil anlegget være plassbesparende og ha lav løftehøyde for pumpet sjøvann, noe som gir lave driftskostnader.

Ifølge Fiskeridirektoratet har Steinvik Fiskefarm ikke beskrevet selve konseptet og hvordan prosjektet skal oppfylle innovasjonskravet på en tilstrekkelig god måte.

– I dette tilfellet er søknaden så mangelfullt dokumentert at det ikke er mulig for Fiskeridirektoratet å vurdere om prosjektet kan bidra til å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode. Fiskeridirektoratet kan dermed ikke vurdere om søknaden omfattes av formålet med tildeling av utviklingstillatelser. I forlengelsen av dette er det ikke mulig for Fiskeridirektoratet å vurdere om de øvrige vilkårene for tildeling av utviklingstillatelser er oppfylt, jf. laksetildelingsforskriften § 23b, skriver de.

Illustrasjon: Pure farming søker om seks utviklingskonsesjoner til konseptet Welfare Fish Farming. De vil behandle på fiskens premisser og har høyt fokus på fiskevelferd. Foto: PF.

Avslag for Pure Farming

Pure Farming AS søkte 10. mai 2016 om seks utviklingskonsesjoner. Søknaden fra Pure Farming tar sikte på å utvikle konseptet «Welfare Fish Farming» (WFF).

Ifølge Fiskeridirektoratets beskrivelse av konseptet, omfatter det utvikling av to flåter med behandlingsenheter som samler opp og dreper alle stadier av lakselus, samt bruk av dype skjørt med oksygenering, ny type innerduk for trenging av fisk, ferskvannslokk og eventuelt bruk av varmtvann og ferskvann til avlusing.

– Fiskeridirektoratet vurderer at det omsøkte konseptet, i likhet med Måsøval Fiskeoppdrett AS sitt Helixir-konsept, mangler en tilstrekkelig nær tilknytning til produksjonen av fisk og produksjonsenheten til å omfattes av formålet med utviklingstillatelser, skriver de i avslaget.

Publisert: 08.05.2017 , 10.02


Siste saker

X