Torsk og sild i Barentshavet

Geir Odd Johansen disputerer onsdag 29. januar 2003 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med en avhandling som fokuserer på forholdet mellom torsk som predator og ungsild som byttedyr i Barentshavet. I de senere år har det vært en økende erkjennelse for betydningen av forholdet mellom ulike arter innen forvaltning av fiskebestander.

Avhandlingen heter «The predator-prey interaction between Northeast Arctic cod (Gadus morhua L.) and juvenile Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus L.) in the Barents Sea» Norsk-arktisk torsk og norsk vårgytende sild er to av de viktigste kommersielle fiskebestandene i norske farvann, med fangstverdi på henholdsvis ca 2.9 og 2.2 milliarder kroner i 2001. Begge artene benytter Barentshavet som oppvekstområde for ungfisken. Barentshavet er også beiteområde for voksen torsk, og leveområde for lodde, en annen viktig fiskebestand. Forskningsarbeidet beskriver storskala variasjon i tid og rom i predator-byttedyr forholdet i Barentshavet, hvordan størrelsen på predator og byttedyr påvirker dette forholdet og effekten av lodde som alternativt byttedyr. Torskens totale konsum av ungsild er beregnet, for å studere om antall sild som rekrutteres til den voksne bestanden påvirkes av hvor mye torsken spiser i Barentshavet. Arbeidet er basert på over 100 000 mageinnholdsprøver fra torsk i perioden 1984-1997 fra en norsk/russisk database. Torskens beiting på ungsild foregår i store deler av det sørlige Barentshavet, og gjenspeiler variasjonen i mengde og fordeling av ulike størrelser av ungsild i tid og rom. Tilgjengeligheten av lodde som alternativt byttedyr er viktig for forholdet mellom torsk og sild. Torskens konsum av ungsild i Barentshavet er betydelig, og kan i enkelte år utgjøre halvparten av den naturlige dødeligheten i bestanden av ungsild. Personalia: Geir Odd Johansen (34 år) er født og oppvokst i Drammen. Han tok cand.scient. eksamen i zoologi ved Universitetet i Oslo i 1995. Han ble ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitetet i Bergen i 1996, og har siden 2000 vært ansatt som forsker i fiskeribiologi samme sted.

Publisert: 24.01.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X