Smoltsleping Vosso

Trapper opp satsingen på Vossolaksen

Redningsaksjonen for Vossolaksen har 30-doblet tilbakevandringstallene til vassdraget. Det er så mye fisk i vassdraget at Direktoratet for Naturforvaltning vil starte fiske i Vosso allerede til sommeren. Nå går MSD Animal Health inn med mer ressurser for å redde storlaksen.

Drivgarnfiske, vassdragsreguleringer, sur nedbør, veiutbygging langs elven, senking av Vangsvatnet supplert med lakselus har de siste tiårene nær utradert laksefangstene i Vosso. Vossolaksen som historisk har vært kjent som verdens største atlantiske laks har det siste tiåret kun notert seg for fangster under 100 laks årlig ifølge Fylkesmannen i Hordaland. I 2011 har det imidlertid vært en voldsom økning i fangstene.

– Forskningsnøtene fanger ikke alt, men totalt er det fanget nærmere 3.000 fisk, sier prosjektkoordinator Monika Haugland hos Fylkesmannen i Hordaland i en pressemelding fra MSD. Hun tror på ytterligere økning i forskningsfangstene neste år, men understreker at dette er avhengig av overlevelse. – Men det ser lovende ut, legger hun til. Saken fortsetter under bildet

Utsetting av yngel i lakseelva Vosso
Utsetting av yngel i lakseelva Vosso.

 

Årsaken til den dramatiske økningen er en omfattende redningsaksjon for Vossolaksen basert på et langsiktig samarbeid mellom næringsaktører, forvaltning, forsking og lokale interessenter. Arbeidet har fått vesentlig mer tyngde etter at oppdrettsnæringen trappet opp smoltproduksjonen gjennom det såkalte Vossolauget. En av bidragsyterne her er dyrehelseselskapet MSD Animal Health, tidligere kjent som Intervet. Selskapet trapper nå opp sin satsing i kampen for Vossolaksen.

– Vi går inn med mer penger til Vossolauget. Det er en økt satsing fra vår side i tillegg til det vi allerede gjør med orale lusmidler og arbeidskraft, sier markedsdirektør Roar Tomassen i MSD Animal Health i pressemeldingen.

Monika Haugland understreker at den store tilbakevandringen kun er ett av flere mål.

– Den første målsetningen er å fylle opp vassdraget med gytefisk, men det er viktig å understreke at dette er basert på omfattende hjelpetiltak. Mål nummer to er å få en høstbar stamme gytefisk i vassdraget – uten kunstig hjelp, sier Haugland.

Det er for tidlig å vurdere resultatene av gytingen i Vosso.

– Vi ser litt – det er gytetid i elven nå. Men det har også vært en del yngel med lavere bestand gytefisk i vassdraget. Fasen i sjø er problemet. Forskere har gjort en del undersøkelser av yngelkvalitet og vannkvalitet, og vi finner ingen hindringer i elven i dag. Det er tydelig dårlig overlevelse i sjøfasen.

Hun tror det er flere årsaker til dette.

– Det er nok en kombinasjon av flere faktorer, sier hun, og peker på at både lakselus og beiteforhold i havet spiller inn.

– Når det gjelder lakselus så har oppdrettsnæringen sterkt fokus på dette, og jobber målrettet med lusbekjempelse. Aluminium i blandsoner i smoltens utvandringsrute blir overvåket årlig. I tillegg blir rømt oppdrettsfisk på vei mot vassdraget fisket ut og fjernet fra systemet ved hjelp av notfiske.

De positive resultatene fra redningsaksjonen gjør at Direktoratet for Naturforvaltning nå går inn for å gjenåpne Vossovassdraget for laksefiske til sommeren. Forslaget er nå ute på høring, og høringsfristen er satt til 20. januar 2012. Hvis forslaget blir vedtatt innebærer det fiske fra 15. juli til 31. august. Vossovassdraget har vært fredet for laksefiske siden tidlig på 1990-talet.

Roar Tomassen gleder seg over resultatene fra Vosso.

– Vi tar ansvar og vi er opptatt av at naturen klarer seg, sier Tomassen. – Siden vi har mulighet til å bidra med å hjelpe denne laksestammen, føler vi at det er veldig tilfredsstillende at Vosso har fått de tilbakevandringstallene de siste årene. Og vi forventer at det blir enda bedre de neste årene, sier han.

Publisert: 09.01.2012 , 09.45


Siste saker

X