Underskudd på 1,5 milliarder kroner

Pan Fish leverer et underskudd før skatt på over halvannen milliard kroner for andre kvartal.

Selskapet har imidlertid snudd den negative driftsutviklingen og hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 55,5 millioner i andre kvartal mot NOK -64,0 i tilsvarende periode i fjor. Samlede nedskrivninger og avsetninger i Q2 er NOK 1480,8 millioner hovedsaklig knyttet til konsesjoner, goodwill, varelager og Pan Pelagic. Som en konsekvens av dette hadde selskapet en negativ egenkapital på NOK 417,4 millioner per 30. juni i år. – Pan Fish driver videre. Basert på den dialog selskapet har med sine banker legger Styret til grunn at selskapet har tilgang på den nødvendige likviditet til å gjennomføre videre drift og den planlagte restruktureringen av selskapet – Refinansiering på plass i høst. Styret forhandler med bankene om en refinansiering av konsernet. Det anses for sannsynlig at gjeld vil bli konvertert opp til ett tilfredsstillende egenkapitalnivå, men det er ikke fastsatt konverteringskurs eller nivå. – Pan Fish er i dag i en alvorlig situasjon, men vi er overbevist om at selskapet skal komme styrket ut av også denne fasen. Vi ser at de tiltakene som er iverksatt gir positive resultater på driften, og det gjør at jeg er optimistisk på selskapets vegne. Videre drift forutsetter imidlertid at Pan Fish oppnår en tilfredsstillende refinansiering. Vi er i tett dialog med våre eiere og banker som opptrer ansvarlig og konstruktivt i denne krevende prosessen, og har god tro på at dette vil være på plass i løpet av høsten, sier konsernsjef Atle Eide. Driftsbildet og utsiktene fremover Oppdrett: Driftsunderskuddet før spesielle poster for oppdrettsvirksomheten ble NOK 20,4 millioner i andre kvartal mot NOK 90,6 millioner i samme periode i fjor. I andre kvartal ble det slaktet 26031 tonn laks rund vekt mot 24473 tonn i fjor. Det er i perioden gjort en rekke tiltak som løpende vil redusere selskapets kostnader. Den vedvarende lave lakseprisen har gjort at full produksjonskost for Pan Fish har vært over markedspris på laks i Q2. Med bakgrunn i dette og en vurdering av selskapets varelager i de enkelte virksomhetsområdene er det foretatt samlede nedskrivninger på NOK 166 millioner i kvartalet. Foredling: Driftsresultat før spesielle poster for foredlingsvirksomheten ble NOK 1,8 mot NOK -16,9 millioner i fjor. Foredlingsområdet viste en positiv utvikling i 2. kvartal, både når det gjelder volum og resultat. Det er fortsatt prispress på enkelte produktgrupper, men dette kompenseres av bedre drift og lavere råvarekost. Norge og Frankrike har hatt en god utvikling gjennom første halvår, i 2 kvartal har Danmark klart å snu den negative trenden som enheten opplevde i 1. kvartal. Utsiktene fremover: – I det korte bildet er det behov for å redusere produksjonen slik at balansen i markedet gjenopprettes. Pan Fish tar aktivt del i dette, sier konsernsjef Atle Eide. Pan Fish vil i tillegg fokusere på å redusere driftskostnadene ytterligere for styrke selskapets relative konkurranseposisjon, samt arbeide for å få på plass en tilfredsstillende refinansiering. – Når refinansieringen er på plass, er vi positive til den langsiktige utviklingen. Vi opprettholder derfor målsetningen om å bli ett av de selskapene som produserer til laveste kost i alle regioner, sier Atle Eide.

Publisert: 28.08.2003 , 12.44


Siste saker

X