Utvidet myndighet etter forurensningsloven

Fiskeridirektoratets regionkontor i Trøndelag har fått utvidet myndighet etter forurensningsloven med virkning fra 1. juni 2003. Delegeringen er en del av et forsøksprosjekt.

Hensikten med prosjektet er å prøve ut en ny forvaltningsmodell for behandling av søknader om tillatelse til å starte oppdrett. Som en del av det treårige prosjektet har regionkontoret i Trøndelag tidligere fått delegert myndighet etter fiskesykdomsloven. Det er også søkt om delegert myndighet etter havne- og farvannsloven. ? Målet er å få ned saksbehandlingstiden på søknader om nye lokaliteter til oppdrett. I tillegg er et av hovedmålene å få til bedre samordning og utnyttelse av offentlige ressurser, sier Ingunn Høyvik ved regionkontoret i Trøndelag. Kurante saker Regionkontoret har fått myndighet til å klarere lokaliteter for oppdrett av laks og ørret, skalldyr, pigghuder og marin fisk. Delegeringen omfatter såkalte kurante saker. ? Det er opp til Fiskeridirektoratets regionkontor å vurdere hvilke saker som betraktes som kurante. Ikke-kurante saker skal som før sendes til fylkesmannen for behandling, forklarer Høyvik. Delegeringen innebærer ingen endringer i fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag sin myndighet etter forurensingsloven. Fylkesmannen skal fortsatt uttale seg til søknader om havbruksvirksomhet, i forhold til friluftsliv og naturverdier. (Fiskets Gang)

Publisert: 04.06.2003 , 08.10

Mest lest


Siste saker

X