Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Varierende fiskevelferd i avlusersystem

Veterinærinstituttet har testet velferd hos fisk samt avlusingseffekt ved mekanisk avlusning i et FLS-avlusersystem. Testen viser at fiskevelferden er varierende, men vurderes å være innenfor det akseptable under visse forutsetninger.

Ny teknologi for mekanisk avlusning som kan bidra til redusert forbruk av legemidler, utvikles stadig. Veterinærinstituttet har sammen med HaVet fiskehelsetjeneste testet effekten av et FLS-avlusersystem bestående av ejectorpumper på flåten «Enabler One», hvor lus spyles av fisken med sjøvann. Dette er en metode for lusefjerning helt uten bruk av kjemikalier som er utviklet av Flatsetsund Engineering AS (forkortet FLS). Nå foreligger rapporten som dokumenterer fiskevelferd og avlusingseffekt, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Testingen viser at forutsetningene for at fiskevelferden skal holde seg innenfor det akseptable er at hele logistikken fra trenging av fisk til ferden gjennom rørgater og avsiling fungerer, riktig innstilling av spylere, laksen er frisk og har god skinn- og gjellehelse og veier under ca. 3,7 kg. Gjentatt behandling samt effekt på rensefisk er ikke dokumentert.

Grundig velferdsregistrering avdekket noen ytre skader, og dødelighet på stor fisk

Det ble gjennomført detaljert velferdsregistrering samt lusetelling på 80 laks før og etter avlusing på en forsøksmerd på tre lokaliteter. I tillegg ble fiskegruppen fulgt opp inntil tre uker etter avlusing der også data over dødelighet ble samlet inn. Det ble påvist en økning i gjelleblødning og skjelltap på laks fra forsøksmerden på alle lokaliteter behandlingsdagen. Imidlertid var det kun lokaliteten med stor laks (særlig over 5 kg) som ble vurdert å ha for høy dødelighet pga. gjelleblødninger.

På en lokalitet ble det sett en alvorlig økning i skjelltap der for hard trenging av fisken kan ha vært medvirkende. Tross skjelltap ble det ikke påvist sårutvikling av større alvorlighetsgrad i ukene etter, bortsett fra på den ene lokaliteten hvor man to uker etter behandling så en viss grad av sårutvikling. Dette var lokaliteten med stor fisk avluset i desember, hvor en medvirkende årsak kan ha vært synkende vanntemperaturer ned til ca. 8 °C.

Avlusingseffekt

Avlusingseffekten på de tre forsøksmerdene varierte mellom 81-100 % for bevegelige lus og 76-91 % for kjønnsmodne hunnlus. Antall bevegelige lus var tilbake til utgangsnivået fra 1-3 uker etter behandling, og re-smitte kan ha vært en medvirkende årsak. Oppsamlingssystemet for lus ble vurdert til å ikke være optimalt, og det er oppgitt at dette er forsøkt utbedret i etterkant at utprøvingen. Det oppleves imidlertid at re-smitte ikke er en unik problemstilling for FLS-avlusersystem.

Forutsetninger for god fiskevelferd under mekanisk avlusing

Skånsom trenging av fisk er en forutsetning for god fiskevelferd under avlusing. Dersom fisken allerede har begynt å miste skjell under trengingen kan spylingen forverre dette og gi ytterligere skjelltap og hudblødninger. Det er viktig at man har rutiner for jevnlige kontroller av fisken både før og etter avlusing, slik at spyletrykk kan justeres underveis ved behov. Man bør heller akseptere en lavere avlusingseffekt fremfor å risikere alvorlige gjelleblødninger, da dette antas å særlig være en risiko ved gjentatt behandling før fisken har restituert tidligere skader. Laksen bør være frisk og med god skinn- og gjellehelse før behandling. Slik flåten «Enabler One» er utformet per i dag, bør den ha en størrelsesbegrensning på laks.

HaVet fiskehelsetjeneste, som har et bredere erfaringsgrunnlag med teknologien, har foreslått en øvre grense på ca. 3,7 kg. Forutsetningen er godt sortert fisk med jevn størrelse, og usortert fisk må ha lavere snittvekt for å ivareta de største individene. Jevn fiskestørrelse vurderes også som viktig for riktig innstilling av spylere med tanke på avlusingseffekt. Effekter av gjentatt behandling samt velferd for rensefisken, er ikke dokumentert. Hos laks kan akkumulerte skader være en risiko ved for hyppige avlusinger.

Prosjektet er finansiert av FHF og hadde som målsetting å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus ved bruk av FLS-avlusersystem. Veterinærinstituttet, HaVet fiskehelsetjeneste AS, Flatsetsund Engineering AS, Marine Harvest, og Lerøy Midt har samarbeidet om prosjektet.

Publisert: 26.04.2017 , 12.55


Siste saker

X